ITLED4210 – Ressursestimering, usikkerhetsvurdering, planlegging og budsjettering av IT-prosjekter

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet er en del av master i IT og ledelse.

Realistiske estimater av arbeidsmengde og risiko er avgjørende for riktig prising, anbud og planlegging av IT-prosjekter. Emnet gir evidensbasert kunnskap om utvikling og bruk av hensiktsmessige estimeringsmodeller og prosesser for estimering av kostnader og arbeidsmengde i IT-prosjekter.

Det legges vekt på å utvikle studentens evne til å være evidensbasert. Dette innebærer fokus på formulering av avgjørbare problemstillinger, innhenting av evidens, samt evaluering, sammenstilling og god bruk av evidens.

Hva lærer du?

Kunnskap

 • Kunnskap om estimering, inklusivt en innføring i presis estimeringsterminologi, årsaker til estimeringsfeil, sammenhenger mellom estimat, tilbud, budsjett og plan, estimaters dynamiske natur, hvordan måle og forbedre estimeringsnøyaktighet, hvordan samle inn og bruke historiske data i estimeringen, samt en gjennomgang av ulike typer estimeringsmetoders styrker og svakheter.
 • Metoder for å anslå usikkerhet i estimatene.
 • Metoder for å velge estimeringsmodell og prosess i ulike situasjoner, inkludert hvordan ulike metoder og prosesser bør kombineres.
 • Prosesser som øker sannsynligheten for riktig tilbud og prising. Dette omfatter også kundens rolle i tilbudsprosessen.
 • Utarbeidelse og bruk av sjekklister for kvalitetssikring av estimater og evaluering av egnethet til estimeringsprosess. Denne delen er også egnet for kunder som ønsker å vurdere realismen i pristilbud fra leverandører.

 

Ferdigheter

 • Bruk av utvalgte modellbaserte estimeringsmetoder og hvordan disse utvikles eller tilpasses ulike organisasjonskontekster. Estimeringsmetoder som deltagerne etter emnet vil ha ferdigheter i bruk av inkluderer: ""Smidig estimering"" (Planning Poker), funksjonspoengbasert estimering, parametrisk estimering ved hjelp av lineær regresjonsanalyse, og analogibasert estimering.
 • Valg og tilpasning av prosesser for å velge personer med riktig estimeringsekspertise og for å støtte estimering basert på ekspertvurderinger (ekspertestimering). Ekspertestimering er den vanligste estimeringsmetoden, men støttes i dag i svært liten grad av gode prosesser og historiske data.

 

Kompetanse

 • Evne til å kartlegge og forstå estimeringsbehov og problemer i en organisasjon.
 • Evnet til å velge egnet strategi for å bedre organisasjonens ytelse innen estimerings- og prosjektledelse.
 • Evne til å kunne finne fram til, utarbeide og evaluere evidens til nytte for velge en best mulig estimerings og planleggingsprosess for en organisasjon.
 • Kompetanse om hvordan effekten av ulike estimeringsmetoder evalueres.
 • Evne til å velge gode prosesser for læring fra erfaring

Opptak til emnet

Søk om opptak

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Minimum to års relevant yrkeserfaring

Erfaring fra deltagelse i IT-prosjekter er en stor fordel.

Undervisning

Emnet gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner og gruppeoppgaver. Det forventes aktiv deltakelse av studentene.

Til andre samling skal studentene ha beskrevet en realistisk estimeringsproblemstilling, gjerne fra egen organisasjon, som vil brukes som utgangspunkt for prosjektoppgaven. På andre samling skal denne presenteres og diskuteres i gruppen. Etter siste samling vil studentene få ca. tre uker til å fullføre arbeidet med prosjektoppgaven.

Eksamen

Det skal skrives en prosjektoppgave. Innlevering og presentasjon til annen samling må være godkjent. Fortrinnsvis med problemstilling fra egen arbeidsplass.

Oppgaven skal ha følgende omfang:

 • Hvis man skriver alene 6.000 ord
 • To samarbeider 9.000 ord
 • Tre samarbeider 12.000 ord

Vesentlige avvik (dvs. mer enn 10 prosent) fra overnevnte formkrav vil medføre dårligere karakter

Flere enn tre kan ikke skrive sammen. Nærmere retningslinjer vil bli gitt når kurset starter. Oppgaven skal leveres ca. fire uker etter siste samling.

Det kreves minimum 80% tilstedeværelse på samlingene for å kunne gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. des. 2021 11:28:32

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk
Kursavgift

Kr 28.000,-