ITLED4390 – IT-arkitektur prosjektoppgave

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet inngår i det erfaringsbaserte fagtilbudet (EVU) ved Institutt for Informatikk, og er et obligatorisk emne i årsenheten for IT-arkitektur. Emnet er organisert som en veiledet prosjektoppgave der kandidatene skal jobbe i grupper (2 eller 3 studenter) og skrive en vitenskapelig rapport om en relevant problemstilling innen IT-arkitektur. Rapporten skal baseres på en studie av egen virksomhet og relevant litteratur og teori innen IT-arkitektur.

Hva lærer du?

Kunnskap

  • Ha oversikt og meget god innsikt i forskningslitteraturen på IT-arkitektur og digital innovasjon
  • Kunne gjøre litteratursøk og skrive en kort litteraturgjennomgang av relevant forskingslitteratur på IT-arkitektur og digital innovasjon
  • Ha innsikt i design science metodikk 

Ferdigheter

  • Kunne gjøre vitenskapelige undersøkelser av IT-arkitektur i virksomheter gjennom å systematisk utføre datainnsamling, analyse og presentere relevante empiriske funn og reflektere over troverdigheten av disse
  • Kunne diskutere egne funn opp mot eksisterende forskningslitteratur innen IT-arkitektur

Kompetanse

  • Kunne kritisk anvende innsikt og kunnskap fra forskningslitteratur innen IT-arkitektur og digital innovasjon for å løse problemstillinger i egen virksomhet

Opptak til emnet

Emnet er kun for studenter på årsenheten i IT-arkitektur.

Emnet forutsetter at studenten har erfaring med utvikling og organisering av IT-arkitektur, og forutsetter i tillegg at alle 5 obligatoriske kurs i årsenheten IT-arkitektur er bestått.

Emnet er forbeholdt studenter på årsenheten i IT-arkitektur.

Undervisning

Undervisningen består av en dag med forelesning og en dag med presentasjon av prosjektoppgaven.

Eksamen

Det skal skrives en prosjektoppgave med fortrinnsvis problemstilling fra egen arbeidsplass.

Oppgaven skal ha følgende omfang:

  • Hvis man skriver alene 10.000 ord
  • To samarbeider 12.500 ord
  • Tre samarbeider 15.000 ord

Vesentlige avvik (dvs. mer enn 10 prosent) fra overnevnte formkrav vil medføre dårligere karakter. Flere enn tre kan ikke skrive sammen.

Nærmere retningslinjer vil bli gitt når emnet starter. Oppgaven skal leveres ca. 3 måneder etter oppstart.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. jan. 2021 20:17:35

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)
Kursavgift

25000,-

Kontakt

Administrativt

Thomas Bertelsen
itogledelse@ifi.uio.no
22 84 09 55

Programansvarlig for master i IT og ledelse

Knut Rolland, knutr@ifi.uio.no
Førsteamanuensis, Institutt for informatikk