Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir grunnleggende kunnskaper i interaksjonsdesign. Gjennom forelesninger, øvingsgrupper og prosjektarbeid skal studentene lære å beherske verktøy, teknikker og informasjonsressurser som brukes i HCI design (HCI: Human-Computer Interaction). I emnet inngår prototyping, der det legges vekt på det å lage flere designforslag for å løse et problem, og forstå hvordan dette påvirker designprosessen og -produktet. Både gruppearbeid og brukermedvirkning skal være i fokus gjennom hele designprosessen. Evaluering, analytisk og empirisk, skal fordypes i forhold til INF1500 – Introduksjon til design, bruk, interaksjon (videreført) og INF1510 – Bruksorientert design (videreført).

Hva lærer du?

Etter emnet

 • kan du beskrive begreper som brukes i interaksjonsdesign.
 • har du gjennomført en interaksjonsdesign-prosess, og dokumentert denne.
 • kan du evaluere kvaliteten på designforslag ut fra de teknikker og prinsipper som du har lært i emnet.
 • skal du kunne bruke ulike metoder for prototyping, samt integrere og forhandle forskjellige designideer som grunnlag for et nytt designforslag.
 • Du kan bidra konstruktivt til et produktivt samarbeid i din prosjektgruppe
 • kan du forstå relatertarbeid utført av andre i fagfeltet
 • har du forståelse for metoder og evnen til å velge de riktige for å takle problemet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er 80 plasser til sammen på emnene INF2260/INF4060. Plassene fordeles etter følgende rangeringsregler, dog slik at alle studenter i punkt 1 skal være sikret en plass på emnet.

 1. Studenter på studieporgrammet Informatikk: design, bruk, interaksjon (bachelor) får plass på INF2260
 2. Studenter på studieporogrammet Informatikk: design, bruk, interaksjon (master) som har INF4060 som del av godkjent pensumplan kan få plass på INF4060.
 3. Bachelorstudenter som ikke har kommet inn på master kan få plass på INF2260.
 4. Andre.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 timer øvingsgrupper pr uke. Det kreves innlevering og godkjenning av obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Kandidater på masterversjonen av emnet skal gruppere seg sammen med andre som også tar masterversjonen. INF4060 har én obligatorisk oppgave mer enn INF2260. Pensumomfanget er også noe større enn for INF2260.

Eksamen

Karakter baseres på prosjektarbeid og teoretisk pensum for emnet (Research Methods for HCI).

 • Prosjektet teller 50 %
 • Presentasjon av prosjektet teller 10 %
 • Innleveringer teller 10%
 • Muntlig eksamen teller 30%

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk