Dette emnet er erstattet av TEK5130 – Satellittkommunikasjon.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Satellittkommunikasjon benyttes av både mobile og fase brukere. Eksempler er kommunikasjon til skip og fly samt kommunikasjon under krisesituasjoner der bakkebasert infrastruktur er ødelagt. Satellittkringkasting av TV og radio er mye brukt som et alternativ til jordbundet kringkasting. Dette emnet har til hensikt å gi en oversikt over de viktigste prinsippene innen satellittkommunikasjon og kringkasting. Emnet beskriver historikk for satellittkommunikasjon og utviklingen mot dagens systemer. Prinsippene for satellittssystemer beskrives med fokus på satellittbaner, transmisjonsteori, linkberegninger, støy, interferens, digital modulasjon og feilrettende koding. Videre beskrives det hvordan radiobølgeutbredelse og degradasjon av radiokanalen påvirker radiosignalene. Ulike teknikker for radioressursdeling (FDMA, TDMA, CDMA) og metoder for beregning av systemkapasitet beskrives. Systemarkitektur omhandles generelt og eksempler fra aktuelle systemer som for eksempel Inmarsat og DVB-RCS presenteres spesielt. I tillegg vil protokollers innvirkning på systemytelse behandles, med vekt på TCP/IP.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført UNIK4100 skal du

 • ha god kunnskap om de grunnleggende prinsippene innen satelittkommunikasjon og satelittkringkasting, herunder
  • radiotransmisjon
  • digital modulasjon
  • aksessmetoder
  • protokoller
 • ha innsikt i mobile og stasjonære satelittsystemer for kommunikasjon og kringkasting, og dimensjoneringen av disse
 • ha et godt grunnlag for arbeid med moderne trådløse kommunikasjonssystemer innen næringslivet eller i akademika

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende de gitt av grunnblokken i bachelorprgrammet Elektronikk og datateknologi. Det vil vil være en fordel med kunnskaper fra et eller flere av fagene: UNIK4150 – Antenner og radiobølgeutbredelse (videreført), UNIK4230 – Mobil kommunikasjon (videreført), og UNIK4170 – Digital kommunikasjon (videreført).

Overlappende emner

Emnet overlapper 8 studiepoeng mot tidligere versjon av emnet, UNIKI301.

Undervisning

2 timer forelesning og 1 time regneøving pr. uke. Emnet har delvis hjemmeeksamen i form av obligatoriske oppgaver som må bestås for å kunne gå opp til eksamen, og som danner grunnlag for deler av karakteren i emnet.

Eksamen

Emnet har to karaktergivende obligatoriske oppgaver (hjemmeeksamener) som hver teller 20 % av den endelige karakteren (tilsammen 40 %), og en avsluttende muntlig eksamen i slutten av semesteret som teller 60 % av den endelige karakteren. Alle de tre delene må gjennomføres og bestås samme semester.

Ved stort antall kandiater kan man avholde skriftlig avsluttende eksamen; dette avgjøres i begynnelsen av semesteret.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk