UNIK9290 – Mobilitet i Internett og ad-hoc nettverk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hovedmålet for emnet er å tilegne seg kunnskap om state-of-the-art teknologiene innen fagområdet mobilitet i internett og trådløse ad-hoc nettverk. Emnet gir grunnleggende kunnskaper innen mobilitetshåndtering i internettarkitekturen og består av to deler: mobilitetshåndtering på IP-nivå og ad-hoc-protokoller. Den siste delen er rettet mot noder i trådløse nett uten infrastruktur, mens den første delen rettes mot mobilitetshåndtering i nett med en infrastruktur.

Emnet fokuserer på flere avanserte temaer innen fagområdet trådløse ad-hoc nettverk, hvor minst ett tema kan fordypes gjennom kandidatens forskningsarbeid mot sin doktoravhandling.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • Forståelse for prinsippene om hvordan mobilitet er håndtert i dagens internett og mobilnett på fire ulike nivåer (makro-mobilitet, mikro-mobilitet, ad-hoc mobilitet og nettverkmobilitet)
  • Innsikt i aksessmekanismer i WLAN og IEEE 802.11-basert multiple-hopp ad-hoc nettverk
  • God forståelse for 1) rutingsprotokoller i ad-hoc nettverk, særlig for reaktive- og proaktive-protokoller, 2) QoS mekanismer i trådløse nettverk og ad-hoc nettverk, 3) konseptet og prinsippet for trådløse maskenett og trådløse sensornett
  • Mulighet å vurdere systemytelse via både teoretisk analyse og datasimulering
  • Bred kjennskap til fremtidens trådløse nettverk
  • Kjennskap til noen nye trender innen fagområdet ad-hoc teknologier blant annet energieffektivitet i sensornett og topologikontroll
  • Fordypet kunnskap i minst ett tema innen trådløse nettverk og ad-hoc nettverk og videre kunne foreslå algoritmer/mekanismer/protokoller som forbedrer systemytelse for et scenario innen dette temaet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Breddekunnskap om internettprotokoller og -arkitekturer. Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende de gitt av INF3190 – Datakommunikasjon (videreført).

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer øving pr. uke. Studentpresentasjoner. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Skriftlig eksamen. Studentene skal i tillegg ha en innlevering i løpet av semesteret, som skal telle 15% av den endelige karakteren.

PhD-studenter vil i forhold til masterstudenter på den klonede versjonen av emnet (UNIK4290 – Mobilitet i Internett og ad-hoc nettverk (videreført)) få en utvidelse av pensum med innlevering av en essay som må godkjennes før avsluttende eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor involveres i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører både fortløpende evaluering av emner og programmer, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering av et bestemt emne eller program. Studentevalueringer er en del av kvalitetssikringen av utdanningsvirksomheten ved UiO /studier/om/kvalitet/

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)