TEK5100 – Mobilitet i Internett og ad-hoc nettverk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hovedmålet for emnet er å tilegne seg kunnskap om state-of-the-art teknologiene innen fagområdet mobilitet i internett og trådløse ad-hoc nettverk. Emnet gir grunnleggende kunnskaper innen mobilitetshåndtering i internettarkitekturen og består av to deler: mobilitetshåndtering på IP-nivå og ad-hoc-protokoller. Den siste delen er rettet mot noder i trådløse nett uten infrastruktur, mens den første delen rettes mot mobilitetshåndtering i nett med en infrastruktur.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • Forståelse for prinsippene om hvordan mobilitet er håndtert i dagens internett og mobilnett på fire ulike nivåer, makro-mobilitet, mikro-mobilitet, ad-hoc mobilitet og nettverkmobilitet.
  • Innsikt i aksessmekanismer i WLAN og IEEE 802.11-basert multiple-hopp ad-hoc nettverk
  • God forståelse for 1. rutingsprotokoller i ad-hoc nettverk, særlig for reaktive- og proaktive-protokoller, 2. QoS mekanismer i trådløse nettverk og ad-hoc nettverk, 3. konseptet og prinsippet for trådløse maskenett og trådløse sensornett
  • Mulighet å vurdere systemytelse via både teoretisk analyse og datasimulering
  • Innsikt i hvordan posisjon og topologi påvirker systemytelse og utnyttelse av dette.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Breddekunnskap om internettprotokoller og -arkitekturer. Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende de gitt av INF3190 – Datakommunikasjon (videreført).

Overlappende emner

Undervisning

3 timer undervisning per uke, fordelt på ca 2 timer forelesning og 1 time øving. Studentpresentasjoner. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver i løpet av semesteret som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Muntlig avsluttende eksamen teller 100 % av den endelige karakteren. Emnet har obligatoriske oppgaver i løpet av semesteret som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. feb. 2020 07:42:02

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)