TEK5100 – Mobilitet i Internett og ad-hoc nettverk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hovedmålet for emnet er å tilegne seg kunnskap om state-of-the-art-teknologiene innen fagområdet mobilitet i internett og trådløse ad-hoc-nettverk. Emnet gir grunnleggende kunnskaper innen mobilitetshåndtering i internettarkitekturen og består av to deler: mobilitetshåndtering på IP-nivå og ad-hoc-protokoller. Den siste delen er rettet mot noder i trådløse nett uten infrastruktur, mens den første delen rettes mot mobilitetshåndtering i nett med en infrastruktur.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • forståelse for prinsippene om hvordan mobilitet er håndtert i dagens internett og mobilnett på fire ulike nivåer: makro-mobilitet, mikro-mobilitet, ad-hoc-mobilitet og nettverkmobilitet
  • innsikt i aksessmekanismer i WLAN og IEEE 802.11-basert multiple-hopp ad-hoc-nettverk
  • god forståelse for 1. rutingsprotokoller i ad-hoc-nettverk, særlig for reaktive- og proaktive-protokoller, 2. QoS mekanismer i trådløse nettverk og ad-hoc-nettverk, 3. konseptet og prinsippet for trådløse maskenett og trådløse sensornett
  • mulighet til å vurdere systemytelse via både teoretisk analyse og datasimulering
  • innsikt i hvordan posisjon og topologi påvirker systemytelse og utnyttelse av dette

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er anbefalt med breddekunnskap om internettprotokoller- og arkitekturer. Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende de gitt av INF3190 – Datakommunikasjon (videreført).

Overlappende emner

Undervisning

3 timer undervisning per uke, fordelt på ca. 2 timer forelesning og 1 time øving, gjennom hele semesteret. 

Emnet har obligatoriske oppgaver i løpet av semesteret som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Emnet undervises på Institutt for teknologisystemer på Kjeller forskningspark. Se rutetabellen for instituttets egen studentbuss fra Blindern.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen teller 100 % ved sensurering.
  • Emnet har obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner:

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk, vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. juni 2022 23:23:26

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Undervisning tilbys siste gang vår 2021

Eksamen
Vår

Eksamen tilbys siste gang vår 2023

Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)