KJM1010 – Kjemiske prinsipper og strukturer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Atomteori og bindingslære for molekyler. Enkel likevekts-, syre/base- og red/oks-kjemi. Orbitaler (s, p, d). Hybridisering, MO- og VSEPR-beskrivelse av bindinger. Oppbyggingen av periodesystemet. Struktur, klassifisering og egenskaper av organiske og uorganiske forbindelser fra hovedgruppene i periodesystemet. Isomeriforhold, konformasjoner og stereokjemi for organiske molekyler. Alkylhalider. Organiske substitusjons- og eliminasjonsreaksjoner og deres stereokjemi.

Hva lærer du?

Emnet skal gi realfagstudenter med 3KJ-bakgrunn en oversikt over struktur, bindingsforhold og reaktivitet av uorganiske og organiske forbindelser basert på hovedgruppene i det periodiske system.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha bestått enten 2MX, 2MY eller 3MZ, og enten 3MX, 3FY, 3KJ, 3BI, eller emnekombinasjonen 2KJ+3BT eller emnekombinasjonen 2BI+3BT fra videregående skole. Les mer om mulighetene for å dekke fagkrav på andre måter enn med fag fra norsk videregående skole.

Anbefalte forkunnskaper

Femtimerskurset i kjemi, 3KJ, fra videregående skole, studieretning for allmenne fag eller KJM1000 – Innføring i kjemi (nedlagt).

Overlappende emner

Emnet overlapper 5 studiepoeng mot KJ 100, 5 studiepoeng mot KJ 101/KJ 120 og 5 studiepoeng mot KJ 102/KJ 110.

Undervisning

Studiet er nettstøttet og omfatter 38 timer forelesninger, 28 timer gruppeundervisning og et obligatorisk laboratoriekurs på 35timer (7 øvelser) med inntil 7 timer labgjennomgåelse. Det er obligatorisk innlevering av gruppeoppgaver. Laboratoriekurset og 70% av de obligatoriske oppgavene må være godkjent for å gå opp til avsluttende eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og til laboratorieøvelsene. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning/laboratoriedag ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46, før forelesningen/laboratoriedagen starter.

Eksamen

En skriftlig deleksamen (1 time, 20 % vekting) medio mars.Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer, 80 % vekting) i juni. Tillatte hjelpemidler ved eksamnene: Lommekalkulator og et enkelt molekylbyggesett. Karakter gis som bokstavkarakter (A-F). Gyldig forfall til deleksamen eller slutteksamen, må dokumenteres med legeattest eller liknende.

Mer informasjon om utsatt eksamen / ny eksamen finner du her: http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på eksamenssidene: http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/

Annet

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i fem semestre utover det semesteret labkurset ble godkjent. Det gis normalt ikke dispensasjon fra denne regelen. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen. Dersom du har gyldig laboratoriekurs men aldri har gått opp til eksamen i emnet, må du selv sørge for at dette registreres i datasystemet. I såfall må du snarest ta med bekreftelse på godkjent laboratoriekurs til eksamenskonsulenten på Kjemisk institutt.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

KJM1010 og KJM1020 erstattes nå av KJM1011 – Organisk kjemi 1 (nedlagt) og KJM1021 – Kjemisk struktur og reaktivitet (nedlagt). Labkurset, selvstudium og eksamen i KJM1010 vil bli tilbudt for de som har KJM1020 fra før.

Eksamen

Det vil bli holdt eksamen i emnet våren 2006.

Undervisningsspråk

Norsk