Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Termodynamiske grunnbegreper, kjemisk likevekt, faselikevekter og fasediagrammer, gasser og væsker, løsninger og elektrolyttløsninger, potensiometri, klassiske analysemetoder, kvalitetssikring av måledata og måleutstyr, statistisk behandling av måledata.

Hva lærer du?

Studenten skal tilegne seg kunnskap om fundamental kjemisk termodynamikk og kunne bruke denne i eksperimentelt og teoretisk arbeid med kjemiske systemer. Studenten skal opparbeide seg selvstendig laboratorieferdighet i fundamentale eksperimentelle teknikker, og ha kjennskap til prinsipiell oppbygging av de instrumenter som brukes.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot KJ 133.

Undervisning

Emnet omfatter 50 timer forelesninger, 50 timer øvelser og et obligatorisk laboratoriekurs på 30 timer. Det er obligatorisk innlevering av i alt 6 oppgaver. Laboratoriekurset og de 6 obligatoriske oppgavene som leveres inn sammen med laboratorierapportene, må være godkjent for å gå opp til avsluttende eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og til laboratorieøvelsene. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning/laboratoriedag ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46, før forelesningen/laboratoriedagen starter.

Eksamen

En skriftlig deleksamen på 2 timer teller 20% av endelig karakter. Avsluttende skriftlig eksamen teller 80% av endelig karakter (3 timer) og holdes i juni. Tillatte hjelpemidler: Lommekalkulator og et A4-ark studentene selv har fylt ut. Karakter gis som bokstavkarakter (A-F). Gyldig forfall til eksamen må dokumenteres med legeattest eller liknende.

Informasjon om utsatt eksamen / ny eksamen finner du her: /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på eksamenssidene: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Annet

De obligatoriske oppgavene er gyldige i fem semestre etter at de ble godkjent.

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i fem semestre utover det semesteret labkurset ble godkjent. Det gis normalt ikke dispensasjon fra denne regelen. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen. Dersom du har gyldig laboratoriekurs men aldri har gått opp til eksamen i emnet, må du selv sørge for at dette registreres i datasystemet. I såfall må du snarest ta med bekreftelse på godkjent laboratoriekurs til eksamenskonsulenten på Kjemisk institutt.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor involveres i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører både fortløpende evaluering av emner og programmer, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering av et bestemt emne eller program. Dette emnet evalueres våren 2006. Studentevalueringer er en del av kvalitetssikringen av utdanningsvirksomheten ved UiO /studier/om/kvalitet/

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet ble undervist siste gang våren 2007. Det vil sammen med KJM1050 - Fysikalsk og analytisk kjemi II bli erstattet av KJM2400 - Analytisk kjemi som vil bli undervist første gang våren 2008 og KJM1130 - Fysikalsk kjemi som vil bli undervist første gang høsten 2008.

Eksamen

Vår 2009

Vår 2008

Undervisningsspråk

Norsk