HADM4203 – Helseøkonomisk analyse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet introduseres sentrale kostnadsbegreper og -sammenhenger. Dette skal gjøre deg i stand til å forstå og anvende begreper som gjennomsnittskostnader og marginalkostnader på problemstillinger i helsesektoren. Du skal også kunne vurdere spørsmål om privatøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Du vil oppnå kunnskaper om sammenhenger mellom alternative mål for helsetjenestens virksomhet og prioriteringsregler samt få en forståelse for sammenhengen mellom privatøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Hva lærer du?

Ved fullført emne skal du kunne

Kunnskap

  • gjøre rede for sentrale kostnads-begreper og sammenhengene mellom dem. 
  • gjøre rede for egenskaper ved etterspørsel og tilbud etter helse og helsetjenester og hvordan helseforsikring og egenbetalingsordninger virker inn på etterspørselen etter helsetjenester
  • gjøre rede for hvordan alternative mål for helsetjenestens virksomhet medfører ulike optimale prioriteringsregler
  • gjøre rede for prinsippene for økonomisk analyse av helsetiltak

Ferdigheter

  • anvende begreper som gjennomsnittskostnader og marginalkostnader på problemstillinger i helsesektoren
  • kunne bestille og vurdere nytte-kostnadsanalyser av tiltak i helsesektoren

Generell kompetanse

  • reflektere over hvordan økonomisk tenkning kan forklare hendelser og sammenhenger i helsetjenesten og gi et bedre beslutningsgrunnlag for bruk av ressurser i helsevesenet
  • reflektere over sammenhenger mellom privatøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Opptak og adgangsregulering

Forbeholdt studenter på Erfaringsbasert master i helseadministrasjon.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot HADM4201 – Helseøkonomi og helsepolitikk

Undervisning

Forelesninger og oppgaveløsning i plenum og i grupper.

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk