HADM4204 – Foretaksøkonomi i helsesektoren

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet vil du få kjennskap til de viktigste økonomiske verktøy for styring i helsevesenet og få innsikt i hvilke konsekvenser regnskapsloven har for helsevirksomheter. Du vil få en innføring i tankegangen bak investeringskalkyler og skal være i stand til selv å stille opp enkle kalkyler. Du vil også lære måter å beregne produktivitet og effektivitet i helsesektoren på.

Hva lærer du?

Ved fullført emne skal du kunne

Kunnskap

  • gjøre rede for teknikker for økonomisk styring i helsevesenet
  • gjøre rede for regnskapslovens konsekvenser for helsevirksomheter
  • gjøre rede for tilnærminger som kan anvendes for å beregne produktivitet og effektivitet i helsesektoren på

Ferdigheter

  • stille opp enkle investeringskalkyler
  • vurdere budsjetter og regnskaper

Generell kompetanse

  • reflektere over bruk av regnskap og budsjettering som styringsverktøy i helsesektoren

Opptak og adgangsregulering

Forbeholdt studenter på Helseadministrasjon (master - erfaringsbasert)

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot HADM4201 – Helseøkonomi og helsepolitikk

Undervisning

Forelesninger

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk