HADM4610V – Ledelse og innovasjon i helsetjenesten

Kort om emnet

Emnet vil gjennom forelesning, seminarer og diskusjon gi deltakerne en introduksjon til begreper og perspektiver på ledelse i helsetjenesten. Deltakerne vil bli kjent med ledelsesutfordringer ved å skygge en leder. Spesifikke emner som klinisk ledelse, teamarbeid og forbedring og innovasjon vil bli tematisert. Emnet vil gi deltakerne muligheten til å utvikle sin egen ledelseskompetanse. 

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne skal du kunne:

Kunnskaper

 • Gjøre rede for teorier og begreper om ledelse
 • Gjøre rede for forhold som påvirker medarbeidernes motivasjon og engasjement
 • Gjøre rede for faktorer som påvirker kommunikasjon og effektivitet i team
 • Gjøre rede for modeller for kvalitetsforbedring og tjenesteinnovasjon

Ferdigheter

 • Analysere organiseringen av enheter og organisasjoner
 • Analysere og diskutere ledelsesutfordringer med bakgrunn i ulike teoretiske perspektiv
 • Utforske og analysere dilemma, paradokser og spenninger innen ledelse
 • Diskutere og analysere muligheter for innovasjon i helsetjenesten
 • Arbeide effektivt som leder og medlem av grupper og team
 • Anvende ulike kommunikative og ledelsesmessige verktøy
 • Bruke ulike strategier for å utøve innflytelse

 
Generell kompetanse

 • Reflektere over muligheter og begrensninger når det gjelder ledelse I helsetjenesten
 • Reflektere over ledelsesutfordringer når det gjelder endringer og innovasjon
 • Reflektere over egne forutsetninger for og utviklingsmuligheter når det gjelder ledelse

Opptak og adgangsregulering

Søknad sendes Legeforeningen og opptaket gjennomføres av Universitetet i Oslo.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Cand.med. En mindre gruppe vil kunne bli tatt opp etter å gjennomført minst 4 år av medisinstudiet.
 

Undervisning

Undervisning: Forelesninger, gruppearbeid, hjemmeoppgaver og seminarer.

Obligatorisk undervisning: Minst 70 % deltakelse.

Obligatorisk undervisningskativitet: Skygge en leder over en dag, og levere rapport på ca. 1000 ord.

Eksamen

Hjelpemidler

Skriftlig oppgave, individuell (10 sider maks. 4000 ord).

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2021 og vår 2022

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk