Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Medisinsk informatikk og logistikk omhandler klinisk og administrativ IKT-bruk i helseinstitusjoner samt innføring i enkelte sentrale logistikkbegreper. Kurset vil legge vekt på de strategiske og operasjonelle utfordringene knyttet til informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i helsesektoren. Det søkes å gi studentene en grunnleggende forståelse av muligheter og utfordringer som er knyttet til innføring og bruk av IKT. Konkret vil vi studere endring av arbeidspraksis og organisering som følge av flere IKT-relaterte prosesser, deriblant a) digitaliseringen av tidligere papirbaserte verktøy, b) arbeid med å forbedre arbeidsprosesser (for eksempel innenfor pasientlogistikk) og c) ”kvalitetsarbeid” rettet mot å sikre og heve kvaliteten på det utførte helsearbeidet. Kurset vil også dekke IKT-systemer og tiltak på nasjonalt nivå (for eksempel offentlige helseregistre, kodeverk, helsenettet og ulike initiativ for kvalitetssikring og kunnskapsutvikling) og de utfordringene som er knyttet til organisering og regulering av disse.

Hva lærer du?

Emnet skal gi studentene en innføring i IKT som et styringsredskap i helsesektoren og som et verktøy for helsetjenestens operative virksomhet.

Etter kurset skal studentene:

  • Ha kjennskap til sentrale IKT-systemer som er i bruk i helseinstitusjoner
  • Ha kjennskap til nasjonale IKT-initiativ og sentrale aktører som er involvert i IKT-arbeid på nasjonalt nivå (Helsedirektoratet, Nasjonal IKT, Kompetansesenter for IT i helsesektoren, Nasjonalt Senter for Telemedisin, Norsk Senter for Elektronisk Pasientjournal, m.fl.)
  • Ha kjennskap til de mest sentrale begrepene innen logistikkfaget
  • Kunne diskutere aktuelle problemstillinger knyttet til IKT-relatert omorganisering, prosessforbedring, kvalitetsarbeid og gevinstrealisering
  • Kjenne til teoretiske rammeverk som er relevante for å tenke kritisk omkring håndtering av kompleksiteten i store sosio-tekniske systemer.
  • Ha kjennskap til forhold av juridisk og regulatorisk art som er relevante for IKT-spørsmål, herunder sikkerhetsproblematikk, standardisering m.m.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Overlappende emner

Undervisning

Kurset baserer seg på forelesinger og selvstudium.

Forelesninger foregår på engelsk.

Arbeidskrav: Obligatorisk individuell skriftlig innlevering. 

Arbeidskravene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Eventuelle ikke godkjente arbeidskrav vil bli gitt ett nytt forsøk. Studenter som tidligere har fått godkjent arbeidskravene behøver ikke gjennomføre dem på nytt.

Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk