HLED1102 – Helsetjenesten i samfunnet - innføring i helsepolitikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg en innføring i studiet av politikk generelt og av helsetjenesten spesielt. I den første delen av emnet diskuteres helsetjenesten som en del av den norske velferdsstaten. Her introduseres sentrale begreper og teoretiske tilnærminger. I emnets annen del diskuteres det hvordan ulike styringsverktøy brukes i utformingen av helsepolitikken. Gjennom å drøfte ulike reformer i helsesektoren, blir en rekke styringsutfordringer forklart.

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg kunnskap om

 • hovedtrekkene i velferdsstatens utvikling
 • demokratiske beslutningsprosesser
 • forvaltningssystemet
 • styringen av offentlig sektor
 • utviklingen av helsetjenesten med vekt på de siste 20 årene
 • styringsutfordringene i helsetjenesten
 • de store reformene som helsetjenesten har gjennomgått, reformenes bakgrunn, hvilke virkemidler som har vært tatt i bruk og hvilke resultater som er oppnådd.

Ferdigheter

Du vil lære å

 • gjengi hovedtrekkene i velferdsstatens oppbygning
 • beskrive ulike forståelser av demokratiet
 • gjøre rede for oppbygningen av forvaltningssystemet og styringen av offentlig sektor
 • anvende sentrale begreper for å forklare styringsutfordringer i helsetjenesten
 • anvende sentrale teoretiske tilnærminger for å forklare reformene i helsetjenesten.

Generell kompetanse

Du vil kunne

 • stille spørsmål om hvordan samfunnet fordeler makt og ressurser til helsetjenesten og om hvordan helsetjenesten styres
 • forstå hvordan studiet av politikk generelt, og av helsetjenesten spesielt, kan bidra med kunnskap som kan anvendes til å beskrive og forklare ulike styringsutfordringer og til å utrede mulige tiltak innenfor helsetjenesten.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Kurset baseres både på forelesninger, gruppearbeid og seminarer. Arbeidskravene i emnet er seminardeltakelse og obligatorisk oppgave.

Seminardeltagelse er obligatorisk.

Dersom obligatorisk oppgave får ”ikke bestått” kan studenten levere en omskrevet oppgave innen en uke.

Besvarelsen av den obligatoriske oppgaven skal være et selvstendig arbeid. Det er lov å samarbeide med andre og alle hjelpemidler er tillatt, men oppgaven skal reflektere studentens forståelse av stoffet. Studenten kan bli bedt om å gi en muntlig redegjørelse for besvarelsen.

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen.

Seminardeltagelse må være godkjent og semesteroppgave må være bestått for å kunne gå opp til skriftlig eksamen.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk