HLED1201 – Helseledelse og organisering: Lederroller og styring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en bred innføring i grunnleggende begreper og teorier om hvordan lederrollene i helse(tjeneste)organisasjoner fungerer og hvordan beslutninger fattes og settes ut i livet i slike organisasjoner. Denne innføringen settes inn i en helsepolitisk sammenheng.

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg kunnskap om

  • ulike begreper og teorier om ledelse generelt og helse(tjeneste)ledelse spesielt
  • hvordan helse(tjeneste)ledelsen har utviklet seg som en funksjon både av utviklingen av almen ledelseslære og av de spesielle forhold som preger helsevesenet
  • hvordan helse(tjeneste)ledelsen har utviklet seg både likt og ulikt i ulike vestlige land

Ferdigheter

Emnet skal først og fremst gi studentene analytiske ferdigheter, altså evne til å bruke begreper og teorier til å karakterisere måten helse(tjeneste)organisasjoner ledes og fungerer på – og hvorfor de ledes og fungerer som de gjør.

Det skal også gi studentene en viss evne til å utvikle tanker om, og til dels planer for, hvordan en helse(tjeneste)organisasjon i et eller annet henseende kan ledes annerledes og bedre.

Generell kompetanse

Ledelse er et utpreget modningsfag, både teoretisk og praktisk. Under dette emnet betones den teoretiske delen av faget. Det legges imidlertid vekt på å forberede studentene også for praktisk ledelsesutøvelse. I den forbindelse understrekes det hvordan den som har fått ledelsesutdannelse, men som starter sin karriere som forberedere og iverksettere av ledelse – altså som administratorer (saksbehandlere) – skal fortsette sin lederutvikling gjennom refleksiv, praktisk bruk av det de har lært og stadig lærer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Undervisning

Kurset baseres både på forelesninger, selvstudium og oppgaveskriving.

Arbeidskravet: Semesteroppgaven må være godkjent for å kunne gå opp til skriftlig eksamen.

Det er lov å samarbeide med andre og alle hjelpemidler er tillatt. Det anbefales at semesteroppgaven gjøres som en gruppeinnlevering. Semesteroppgaven skal reflektere studentens forståelse av stoffet.

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamen

Individuelle skriftlig eksamen

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk