HELSEF4406 – Funksjon og funksjonsevaluering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvordan forstås funksjon i medisin og helsefag? Hvordan kan funksjon og funksjonsevne studeres og evalueres i forskjellige faser av livet; hos barn, ungdom, voksne og eldre? Hva legges i begrepet nedsatt funksjonsevne og når anvender vi begrepet funksjonshemming? Hvordan kan sykdom innvirke på funksjon? Hvordan defineres bra funksjon og er det noe annet enn å fungere bra?

Dette er noen av de spørsmålene som belyses og tematiseres gjennom emnet. Vi vil ta utgangspunkt i forskning, men også benytte eksempler fra medisin og helsefaglig praksis, samt fra dagliglivet. Gjennom emnet vektlegges både observert, målt og erfart funksjon, belyst gjennom ulike tilnærminger. Funksjon som observasjon, direkte målinger og bruk av spørreskjema.

Hva lærer du?

Kunnskap

Etter fullført emne skal studenten kunne

  • gjøre rede for funksjon, funksjonsevne, -begrensning, og -evaluering sett fra ulike perspektiver innen medisin og helsefag
  • redegjøre for forskjellige vitenskapelige metoder som kan benyttes for å studere funksjon hos mennesker i forskjellig alder
  • redegjøre for medisin og helsefagenes forskjellig syn på funksjon i forskjellige faser av livsløpet og om ulike måter å vurdere og evaluere funksjon

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten kunne

  • vurdere ulike synspunkter på funksjon og funksjonsevne fra medisin og helsefag
  • drøfte ulike metoder for å vurdere og å studere funksjon i forskjellige faser i livet
  • legge frem og diskutere eget arbeid på en vitenskapelig måte
  • delta i vitenskapelige diskusjoner om andres faglige arbeid

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten kunne

  • reflektere over hvordan funksjon og funksjonsevne kan studeres og evalueres hos mennesker i forskjellig alder
  • diskutere hvilken betydning forståelsen av funksjon og funksjonsevne, hos mennesker i forskjellig alder, kan ha i medisin og helsefaglig teori og praksis

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Emnet går over to uker inkludert eksamensavvikling.

Totalt seks dager. Undervisningen består av forelesninger og seminarer.

Obligatorisk innlevering før undervisningsstart:
Som forberedelse til emnet skal studentene til første undervisningsdag, levere ca. en side om et tema relatert til funksjon og/eller funksjonsevaluering som de vil jobbe med underveis i emnet. Frist for innlevering vil bli kunngjort på Canvas.

Eksamen

Eksamen er en individuell muntlig presentasjon.

En forelesning over et tema relatert til emnets innhold hvor hensikten er å trene på muntlig formidling av forskning. I tillegg skal du delta i diskusjon rundt medstudentenes forelesninger. Varighet på forelesningen vil kunne variere med antall studenter som er påmeldt emnet. Varighet på forelesningen vil bli oppgitt på eksamensplan i Canvas.

Emnet er bestått når faglærer har godkjent forelesningen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk