GERSYK4102 – Avansert klinisk geriatrisk sykepleie - pasienter i ustabile sykdomsfaser

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg inngående kunnskap om klinisk undersøkelsesmetodikk og systematiske tilnærminger for å kartlegge eldres helsetilstand når pasienten er i en ustabil fase med omfattende komorbiditet og komplekse plager. Du utvikler evner og ferdigheter til å vurdere sammensatte sykdomstilstander og symptomgrupper hos eldre, og kan iverksette tiltak for å forebygge, behandle og følge opp disse.

Hovedtema:

 • Avanserte kliniske vurderinger i ustabile og uavklarte situasjoner
 • Systematisk tenkning og analyse, helhetlig vurdering
 • Håndtering av komplekse situasjoner (for eksempel: skrøpelighet, væske/ernæringsproblemer, utfordrende adferd, akutt endret helsetilstand, smerte, vold/overgrep, med mer )
 • Mestringsstøttende tiltak, miljøtiltak, beroligende tiltak
 • Konsultasjon og samhandling med helsepersonell på ulike tjenestenivå
 • Omsorgsteknologi og eHelse
 • Rehabilitering
 • Omsorg og behandling ved livets slutt
 • Betydningen av kjønn og kultur

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg kunnskap om:

 • kartlegging og vurdering av de vanligste plager og symptomer hos alvorlig syke, ustabile pasienter og døende gamle
 • tilrettelegging av individuelle tjenestetilbud basert på den gamles behov, livssyn og verdier
 • vurdering og beslutning for å iverksette de til enhver tid beste handlingsalternativer ved akutte og uavklarte situasjoner
 • etiske utfordringer overfor alvorlig syke og døende eldre, og ta hensyn til disse i tilrettelegging av tilpasset og sammenhengende helsehjelp i samhandling med den gamle og eventuelle pårørende

Ferdigheter

Du vil lære å:

 • utføre omfattende kartlegginger og vurderinger av den gamles helsebehov i ustabile og akutte situasjoner
 • vise forsvarlig ferdighetsnivå ved å beslutte og iverksette tiltak basert på en systematisk og helhetlig forståelse i uavklarte situasjoner
 • konsultere andre helseprofesjoner på en selvstendig, kunnskapsbasert og hensiktmessig måte, samt initierer og bidrar til tverrfaglig samhandling

Generell kompetanse

Du vil

 • kunne anvende sin kompetanse i kommunikasjon og samhandling med eldre og deres pårørende og anvender sine ferdigheter i å ta opp sensitive problemstillinger
 • ha innsikt i eHelse og omsorgteknologi og kan anvende relevant teknologi på ulike nivåer

Opptak og adgangsregulering

Emnet er bare åpent for studenter som er tatt opp til masterprogrammet  Avansert geriatrisk sykepleie (master - erfaringsbasert)

Undervisning

Læringsformer:
Forelesninger, seminarer, hospitering, selvstudie og selvevaluering.

160 timers kliniske studier med spesielt fokus på vurdering av eldres ustabile og uavklarte helsesituasjoner. Kliniske studier vil eksempelvis kunne foregå i sykehjem, hjemmetjenestene, i geriatriske avdelinger, alderspsykiatriske avdelinger, akuttmottak, eller lignende.

Arbeidskrav:

Teoretisk del: Det stilles krav om deltakelse på minimum 75 % av seminar/prosjektbeskrivelse. Prosjektbeskrivelsen til masteroppgaven leveres som et arbeidskrav til emnet GERSYK4102. Den har en ramme på 2000 ord (+/- 10 %) ekskludert referanseliste

Klinisk del: Det stilles krav om et antall godkjente geriatriske vurderinger og minimum 80 % deltakelse i kliniske studier.

Eksamen

Eksamensform:

Emnet blir vurdert i form av en individuell muntlig eksamen.

Du må få godkjent arbeidskravet, med unntak av prosjektbeskrivelsen, for å ta eksamen.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk