Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg inngående kunnskap om de mest vanlige fysiske og psykiske sykdommer og symptomer hos eldre. Gjenkjenning og identifisering av de mest sentrale patofysiologiske endringer skal gi grunnlag for å iverksette forebygging, behandling og oppfølging av den eldre pasienten med særlig fokus på alternativer til medikamentelle tiltak.

 

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg kunnskap om:

  • De mest vanlige fysiske og psykiske sykdommene og symptomer i den eldre befolkningen
  • Disponerende, utløsende og vedlikeholdende årsaksfaktorer
  • Oversikt over de mest sentrale patofysiologiske endringer hos eldre 

Ferdigheter

Du vil lære å

  • Gjenkjenne symptomer og tegn på de vanligste sykdommene hos eldre
  • Iverksette forebygging, behandling og oppfølging 
  • Vite hvem du må samarbeide med relatert til de identifiserte symptomene og problemene pasienten fremviser

Generell kompetanse

Du vil

  • Kjenne til og gjøre rede for anatomiske og / eller fysiologiske forandringer som det er viktig å ha spesiell oppmerksomhet på i møte med den eldre pasienten
  • Kunne gjennomføre systematisk vurdering og identifisere de vanligste sykdommer hos eldre
  • Kunne iverksette relevante tiltak for den enkelte pasient og vite hvordan du journalfører vurderingene

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forbeholdt studenter på Avansert geriatrisk sykepleie (master - erfaringsbasert) (under utfasing)

Undervisning

Forelesninger, seminarer, kliniske studier og selvevaluering.

40 timers kliniske studier/praksis

Arbeidskrav: Det stilles krav om innlevering av dokumentert utført praksis og minimum 80 % deltakelse i kliniske studier/praksis.

 

Eksamen

Emnet blir vurdert i form av en hjemmeeksamen (4 timer).

Du må få godkjent arbeidskravet om innlevert dokumentert utført praksis og minimum 80 % deltakelse i kliniske studier/praksis, før du kan ta eksamen.

 

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk