MF9175 – Bruk av registerdata i helsetjenesteforskning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Gjennom helsetjenesteforskning utvikles kunnskap om effektive måter å organisere, lede, finansiere og levere helsetjenester med høy kvalitet. Helsetjenesteforskningen er særlig orientert mot analyser av:

 1. kvalitet og pasientsikkerhet,
 2. pasientbehandling, pasientforløp og samhandling,
 3. behov og brukermedvirkning,
 4. styring og ledelse av og i helsetjenesten, og
 5. fordeling, organisering og finansiering av helsetjenester.

Hovedfokus for kurset er bruk av registerdata. Målet er å vise hvordan registerdata, som f.eks. Norsk pasientregister, kan benyttes til å analysere variasjoner i kvalitet og kostnader mellom sykehus. Kurset vil ha en praktisk tilnærming til bruk av denne type data med gjennomgang av eksempler på variabelkonstruksjon, metoder for håndtering av seleksjonsskjevhet og diskusjon og fortolkning av resultater fra gjennomførte analyser.

Hva lærer du?

Etter avsluttet emne skal kandidater kunne:

Kunnskapsmål:

 1. Gjøre rede for hvor forskningsfronten går innen sentrale temaer innen helsetjenesteforskning
 2. Gjøre rede for gode studier som eksemplifiserer sentrale temaene innen helsetjenesteforskning
 3. Gjøre rede for etablerte kriterier for god helsetjenesteforskning

Ferdighetsmål:

 1. Drøfte styrker og svakheter ved registerbasert forskning
 2. Kunne grunnleggende variabelkonstruksjon basert på registerdata
 3. Kjenne de viktigste metodene for håndtering av seleksjonsskjevheter i data

Generell kompetanse:

 1. Reflektere over hvordan registerbasert helsetjenesteforskning kan bidra til å utvikle helsetjenestene
 2. Reflektere over betydningen av involvering av brukere/interessenter i helsetjenesteforskning 

Opptak og adgangsregulering

Emnet har direkte påmelding i StudentWeb. Søkere får ved påmelding umiddelbart svar i StudentWeb om plass på emnet er innvilget, om emnet er fullt eller om søkeren ev. mangler forkunnskaper. Dersom emnet er fullt blir søkere satt på venteliste. Det tas opp 30 deltakere til emnet.

Søkere som har studierett ved UiO:
Ph.d.-kandidater ved UiO søker opptak til emnet i StudentWeb

Søkere som ikke har studierett ved UiO:
Søkere som ikke har opptak på et ph.d.-program ved UiO, må søke om studierett i SøknadsWeb før de kan søke opptak til ph.d.-emner i medisin og helsefag. Eksterne søkere bør søke om studierett senest 3 uker før søknadsfristen til dette emnet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Kandidaten bør ha kunnskap om helsesystemer, herunder forståelse av forsikringsordninger og finansieringssystemer, forståelse av avlønnningsordninger for leger og ha kjennskap til modeller for hjemmebaserte tjenester

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og studentpresentasjoner av pensumlitteratur.

Det kreves 80 % oppmøte til undervisningen for å få godkjent kurset. Oppmøte blir registrert.

Eksamen

Hjemmeeksamen i form av et essay på ca. 2000 ord hvor deltakeren enten drøfter metodologiske sider ved eget forskningsprosjekt eller vurderer og peker på styrker og svakheter ved en artikkel på pensum. Innleveres 2 uker etter siste undervisningsdag.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamen besvares på norsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

3

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Påmelding

Hvordan søke opptak

Påmeldingsstype

Direkte påmelding i StudentWeb

 

Høst 2020

7.12. - 10.12.

Søknadsperiode

1.6. - 1.10.2020

 

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk