ERN4300 – Klinisk ernæringsforskning og kunnskapsoppsummering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet vil du lære å gjennomføre en klinisk intervensjonsstudie innen ernæringsfeltet. Du vil få en grundig innføring i hvordan man planlegger, gjennomfører, utfører analysearbeid i laboratoriet, databearbeiding og skriving av ferdig manuskript etter retningslinjene for et vitenskapelig tidsskrift.I samarbeid med veiledere skal studentene formulere og avgrense en problemstilling for et felles humanforsøk. Tema for humanforsøket tas fra et tidsaktuelt tema og vil variere fra semester til semester. Studentene skal ha en aktiv rolle i alle faser av det kliniske forsøket, herunder planlegging, skriving av protokoll og gjennomføring av humanforsøket. Studentene skal utføre laboratorieanalyser på eget materiale, bearbeide data, utføre statistiske tester, og lage figurer og tabeller. Alle studentene deltar i utgangspunktet som forsøkspersoner i den kliniske studien. Studentene skal også skrive en artikkel på engelsk basert på resultatene som fremkommer i forsøket. Alle studenter leverer sin egen individuelle vitenskapelige artikkel, men man benytter analyseresultatene fra hele gruppen. Det vil også bli gitt undervisning i ulike typer metoder innen ernæringsforskning, herunder molekylærbiologiske metoder, dyreforskning og cellebiologisk forskning. Studentene skal også lære om ulike kunnskapspyramider og metoder for systematisk kunnskapsoppsummering innen forebyggende ernæring og klinisk ernæring.

Studentene skal lære om Helseforskningsloven, som regulerer all medisinsk og helsefaglig forskning i Norge, og om Kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning ved Universitetet i Oslo.  

Etter å ha gjennomgått emnet skal studentene være i stand til selvstendig å planlegge, organisere og gjennomføre et klinisk forsøk, tolke resultater, og formidle ny kunnskap i form av vitenskapelig artikkel.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Ved fullført emne skal du kunne
• identifisere et kunnskapshull innen klinisk ernæring
• planlegge hvordan du kan fylle dette kunnskapshullet
• beskrive hovedelementene i Helsinki deklarasjonen og Vancouver konvensjonen
• beskrive hovedoppgavene til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin
• beskrive hovedinnholdet i Helseforskningsloven og Kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning ved Universitetet i Oslo
• beskrive hvordan man lager nøyaktige og oversiktlige laboratorieprotokoller i tråd med retningslinjene ved Universitetet i Oslo
• beskrive prinsipper for systematisk kunnskapsoppsummering innen ernæringsvitenskap, herunder integrering av ulike typer forskningsmetoder (f.eks. in vitro forsøk, dyreforsøk, kliniske forsøk, epidemiologiske forsøk)
• beskrive hvordan man vurderer kausalitet i ernæringsvitenskap

Ferdighetsmål

Ved fullført emne skal du kunne
• foreta avansert litteratursøk
• skrive en forskningsprotokoll for et klinisk forsøk
• søke om tillatelse til å gjennomføre et humanforsøk
• organisere og gjennomføre et klinisk forsøk
• gjennomføre vanlige laboratorieanalyser på humant materiale, herunder molekylærbiologiske teknikker som qPCR, ELISA og Western blot
• bearbeide data fra et klinisk forsøk
• utføre statistiske tester på resultatene fra et klinisk forsøk
• lage figurer og tabeller til en vitenskapelig artikkel
• skrive en artikkel på engelsk

Generelle kompetansemål

Ved fullført emne skal du kunne
• organisere og gjennomføre en klinisk ernæringsstudie
• vurdere gyldighet og kvalitet av kliniske ernæringsstudier

Opptak og adgangsregulering

Forbeholdt studenter på Klinisk ernæring (master – 5 år).

Undervisning

Emnet blir gitt i 11 uker. Undervisningen vil blant annet bli gitt i form av forelesninger, gruppearbeid, laboratoriearbeid og praktisk demonstrasjon.

Følgende deler av undervisningen er obligatorisk:

• Deltagelse i praktisk laboratoriearbeide
 

Obligatoriske arbeidskrav (skriftlige innleveringer/test som må være godkjent før eksamen)

• Innlevere av en vitenskapelig artikkel på engelsk fra 
  humanforsøket

Ved obligatorisk undervisning gis det mulighet for at studentene kan ha opptil 20 % fravær (med dette menes fysisk oppmøte til undervisning, det inkluderer ikke obligatoriske oppgaver/rapporter). Oppgaver/rapporter som er oppført som obligatoriske må alle leveres. Ved fravær på 20 - 30%, må det skrives en omfattende kompensasjonsoppgave. Ved fravær på mer enn 30%, mistes retten til å gå opp til eksamen og studenten må gå semesteret om igjen uansett årsaken til fraværet.

Adgang til undervisning

Om adgang til å gjenta gjennomført obligatorisk undervisning

Eksamen

2 timer digital eksamen i Inspera. 

All obligatorisk undervisning må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

En student som ikke består eksamen i et semester, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, eventuelt til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er ”stryk”.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen medbrakte hjelpemidler tillatt. Ved behov vil kalkulator bli utdelt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk eller dansk.

Frist for å endre målform i studentweb er 1.september.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Studenter som ikke møter til eksamen uten gyldig forfall kan ikke fremstille seg til utsatt prøve. De vil rykke ned et kull. Trekk under eksamen vil gjelde som et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Emnet blir evaluert av studentene midtveis i semesteret og ved semesterslutt. Se fakultetets kvalitetssystem

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

MED-studieinfo