OD2100 – Odontologistudiet 2. studieår, høst (modul 2)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

OD2100, blokk 1 (høst), varer fra moduluke 1-16 og avsluttes med eksamen i uke 16.  

 

  • OD2100, blokk 2 (høst/vår) varer fra moduluke 17-18. Det avholdes en obligatorisk test i generell patologi og generell mikrobiologi i moduluke 18 (rett før jul). 

  • Blokk 2 fortsetter etter jul, da som OD2200.  

  • OD2200, blokk 3 fortsetter i moduluke 28-40. 

 

Faglig innhold OD2100, blokk 1 (humanbiologi): anatomi, fysiologi, ernæringsvitenskap, medisinsk biokjemi og førstehjelp. 

 

Faglig innhold OD2100, blokk 2, moduluke 17-18: generell patologi og generell mikrobiologi som supplement til mikrobiologiundervisning i modul 1. 

 

Hva lærer du?

OD2100, blokk 1, består av undervisning i humanbiologi. Studentene skal etter gjennomført undervisning i humanbiologi ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter innen anatomi, fysiologi, biokjemi og ernæring. Førstehjelp undervises tidsmessig innenfor humanbiologiblokken. 

 

OD2100 bygger på modul 1 (OD1100). Ved fullført OD2100, moduluke 1-16 skal studentene derfor ha inngående kunnskap om hele menneskekroppens oppbygning og funksjoner, bortsett fra det kraniofaciale komplekset og sentralnervesystemet som undervises i OD2200 (blokk 3). Studentene skal kjenne menneskekroppens anatomiske oppbygning på mikroskopisk og makroskopisk nivå, kunne utføre funksjonsundersøkelser, og kjenne til kroppens normale utvikling og tilpasninger. De skal ha detaljert kunnskap om hvordan kroppens organsystemer fungerer enkeltvis og samlet. Studentene skal kunne resonnere omkring sammenhengen mellom struktur og funksjon, samt resonnere rundt bortfall av normalstruktur og normalfunksjon i kroppens ulike systemer. De skal ha inngående kunnskap om hormon- og nervestyrte biokjemiske prosesser i kroppens viktigste organsystemer, kunne forklare den humane fordøyelse og omsetning av næringsstoffer og forstå ernæringens betydning for helse. Studentene skal kunne vurdere en akutt syk eller skadet person og utføre basale førstehjelpstiltak. Anbefalt litteratur er som for MED2200. 

 

OD2100, blokk 2, moduluke 17-18 

Generell patologi: Undervisning i generell patologi omfatter læren om sykdomsprosesser og de tilhørende morfologiske endringene i kroppens organer. Studentene får en innføring i grunnleggende sykdomsbegreper og en innføring i de viktigste sykdomstypene f.eks. betennelse, aterosklerose og svulster. I den generelle patologiundervisningen vil mikroskopiske og makroskopiske forandringer i celler og vev som følge av sykdom stå sentralt. 

Generell mikrobiologi: Den generelle mikrobiologien som er undervist i modul 1 suppleres her med innføring i anaerobe bakteriers betydning innen medisin og odontologi, og dette danner grunnlaget for undervisningen i oral mikrobiologi som starter i 5. semester og videreføres i fagspesifikk undervisning i klinikken. Betydningen av soppinfeksjoner for odontologistudentene dekkes i egen forelesning og er et supplement til kursundervisning gitt i modul 1. 

 

 

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter på Odontologi (master - 5 år). 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

OD1100 - Odontologistudiet, Modul 1

En student som ikke består eksamen i et semester, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning inntil sensur er falt, evt. til resultat av klagesensur foreligger.

En student som har vært borte fra odontologistudiet sammenhengende i mer enn ett år, kan pålegges av fakultetet å gjennomgå tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller ta om igjen tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Anbefalte forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper OD1100 - Odontologistudiet, Modul 1 

En student som ikke består eksamen i et semester, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning inntil sensur er falt, evt. til resultat av klagesensur foreligger. 

En student som har vært borte fra odontologistudiet sammenhengende i mer enn ett år, kan pålegges av fakultetet å gjennomgå tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller ta om igjen tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Overlappende emner

Overlappende emner 

10 studiepoengs overlapp mot ODSEM3, MEDSEM3, ERNSEM3, ODSEM3A/B, MEDSEM3A/B, ERNSEM3A/B. 

 

Overgang/innpass 

Studenter som har fullført ODSEM3, MEDSEM3, ERNSEM3, ODSEM3A/B, MEDSEM3A/B, ERNSEM3A/B får ikke fritak for undervisning og eksamen i OD2100 ved nedrykk til kull som følger ny studieplan. 

 

Undervisning

Undervisning 

 

Det er ikke adgang til å bytte gruppe i den obligatoriske undervisningen. 

I moduluke 1-13 kontrolleres fremmøte ved signaturbok/loggbok hvor student og lærer skal signere for fremmøte hver gang. Det er studentens ansvar å innhente underskrift fra underviser. Innleveringsfrist av boken er tirsdag, 8. november i moduluke 13. Bøkene leveres da i 3. etasje RH hos Britt Løken: 

Rom B1.3099, Rikshospitalet. Fra og med moduluke 14 kontrolleres fremmøte digitalt eller med oppmøteskjema. 

 

Obligatorisk undervisning moduluke 1-15: 

 

Lærerledet smågruppe i basalmedisin (LSB) er obligatorisk undervisning. 

I moduluke 1-15 er det satt opp 10 smågruppemøter, og studenter må være tilstede på minst 7 av disse. Ved mindre enn 7 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet. 

 

Kursundervisningen er obligatorisk undervisning. 

 

I moduluke 1-15 er det satt opp 8 histologikurs, og studenter må være tilstede på minst 5 av disse. Ved mindre enn 5 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet. 

I moduluke 1-13 er det satt opp 9 laboratoriekurs, og studenter må være tilstede på minst 6 av disse. Ved mindre enn 6 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet. 

I moduluke 1-15 er det satt opp førstehjelpsundervisning, og studentene må være tilstede på denne. Ved gyldig forfall tas det umiddelbart kontakt med modulkoordinator slik at det kan gjøres tilrettelegginger for å kompensere for tapt undervisning. Dokumentasjon må leveres eller være poststemplet senest innen tre dager etter kurstidspunkt. 

 

Obligatorisk undervisning moduluke 17-18: 

I moduluke 17-18 er det satt opp 17 seminarer og studenter må være til stede på minst 10 av disse. Ved mindre enn 10 fremmøter, blir retten til å gå opp til eksamen vurdert. 

 

I moduluke 17-18 er det satt opp 8 mikrokurs og studenter må være til stede på minst 6 av disse. NB! Enkelte mikrokurs er lange og teller da som flere mikrokurs (3 timer = 3 mikrokurs). Ved mindre enn 6 fremmøter, blir retten til å gå opp til eksamen vurdert. Studentene er selv ansvarlige for at de tegner alle snittene som gjennomgås i mikrokursene, selv om de har mindre enn 8 fremmøter. Tegningene skal vurderes som del av muntlig eksamen; se under (Retningslinjer for eksamen). 

 

I moduluke 17-18 er det satt opp 2 makrokurs pr. student. Studenter må være til stede på begge. Ved mindre enn 2 fremmøter, blir retten til å gå opp til eksamen vurdert. Det er ikke adgang til å bytte gruppe i den obligatoriske undervisningen. Endelig gruppeinndeling presenteres i moduluke 17 i introduksjonsforelesningen. 

 

I moduluke 17-18 er det satt opp 1 mikrobiologikurs. Det er obligatorisk oppmøte ved kurset. 

 

Det blir avholdt en obligatorisk test i generell patologi og mikrobiologi siste dag i moduluke 18. Testen må være godkjent for gå opp til eksamen i patologi og patofysiologi til våren (OD2200). 

 

Gyldig forfall obligatorisk undervisning 

Ved obligatorisk undervisning hvor studentene må være til stede alle ganger/kursdager (intet fravær tillates), kan det gjøres tilrettelegginger for å kompensere for tapt undervisning ved gyldig forfall. Det regnes som gyldig forfall dersom: 

 

· Studenten blir syk før undervisningen starter (må dokumenteres med legeattest) 

· Studenten blir syk under undervisningen (studenten må umiddelbart henvende seg til lege for å få gyldig legeattest) 

· I andre særskilte tilfeller, for eksempel dødsfall i nær familie. 

 

Legeattesten må leveres eller være poststemplet senest tre dager etter undervisningstidspunktet. 

Legeattester sendes: studiekonsulent@odont.uio.no eller til: 

Det odontologiske fakultet, Studieseksjonen, Postboks 1142 Blindern, 0316 Oslo 

Eksamen

Eksamen 

Det avvikles skriftlig, digital eksamen i humanbiologi: fysiologi, anatomi, medisinsk biokjemi og ernæringslære i moduluke 16 av OD2100, blokk 1. 

 

Retningslinjer for eksamen i OD2100 

Blokk 1: Eksamen er digital og har 5 timers varighet. Oppgavesettet lages av eksamenskommisjonen, som består av 4-5 medlemmer fra Institutt for oral biologi som har kjennskap til undervisningen i blokk 1, modul 2. Hvert eksamenssett dekker i rimelig grad den undervisningen som gis i blokken. Den eksakte fordelingen mellom fagområdene kan (og bør) variere noe mellom oppgavesettene. I snitt over tid vil fordelingen fagvis være basert på undervisningsmengde og ukeekvivalenter. Et oppgavesett består per dags dato av ca. 90 spørsmål med forskjellige varianter av flervalgsspørsmål og kortfattede essayspørsmål. Eksamenskommisjonen kan velge om kontinuasjonseksamen er digital skriftlig eller muntlig. 

 

Blokk 2, uke 17-18: Etter de 2 første ukene i blokk 2, avholdes en test i generell patologi og mikrobiologi. Både mikrobiologidelen og patologidelen må bestås. Testen består av ca. 15 kortsvarspørsmål fra pensum som er gjennomgått i uke 17 og 18. Testen er skriftlig og holdes på Institutt for oral biologi siste fredag i uke 18 (ikke digital) og må bestås for at studenten skal kunne fortsette i blokk 2. 

 

Kvalitetssikring av oppgaver 

Alle forelesere i de respektive fag skal levere forslag på spørsmål til eksamenskommisjonen som kvalitetssikrer oppgavene. Eksamenskommisjonen setter oppgavene sammen og fordeler oppgaver mellom ordinær og kontinuasjonseksamen. Dersom det er større endringer i oppgaveteksten, drøftes dette direkte med undervisere i faget. Fagfellekritikk av oppgavene er viktig for å sikre at studentene testes i sentrale temaer i samsvar med det som er undervist, og at den tekstlige utformingen er klar og forståelig. Det sikres at oppgavene er i samsvar med beskrivelser av læringsmål og læringsutbytte, at sentrale tema blir testet, og at bredden i faget ivaretas. Under bearbeiding av eksamen har kommisjonen en tett dialog med faglærerne som sikrer fagfellekritikk. Det utarbeides sensorveiledning til essayoppgavene. Før endelig ferdigstilling sendes settene til ekstern sensor og studentrepresentant for kommentarer. Eksamenskommisjonen ferdigstiller endelig versjon basert på tilbakemeldingene. 

 

Sensur 

I digital skriftlig eksamen rettes flervalgsoppgaver elektronisk. Essayspørsmål rettes av medlemmer av eksamenskommisjonen og av ekstern sensor. Karakterer fastsettes i et sensurmøte der eksamenskommisjonens medlemmer og ekstern sensor er til stede. Åpenbart uegnete spørsmål fjernes. Det vil gis en begrunnelse for fjerning av et spørsmål, og denne begrunnelsen vil offentliggjøres. Dette kan for eksempel være spørsmål som er uheldig formulert, eller som ved nærmere vurdering viser seg å samsvare dårlig med undervisning eller læringsmål/læringsutbytter. 

 

Skriftlig test i uke 18 rettes av faglærerne. Resultatet bestått/ikke bestått sendes til hver enkelt student på epost umiddelbart etter at sensur har falt. Både mikrobiologidelen og patologidelen må bestås. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Kalkulator av typen:

  • Citizen SR-270X.
  • Casio HL-820VA
  • Texas TI-106 (m/solcelle)

Ingen annen type kalkulator kan medbringes.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Studenter som er tatt opp i gammel studieplan og rykker ned og inn i kull som omfattes av ny studieplan, må følge karaktersystemet som er gjeldende for det aktuelle kull man rykker ned til. Dette gjelder uansett årsak til nedrykket.

 

På skriftlig digital eksamen samt muntlig stasjonseksamen i patologi/undersøkelsesmetodikk bedømmes besvarelsene etter karakterskalaen A-F, der F betegner ikke-bestått. Karakterene A-E betegner beståtte besvarelser. Karakterene anvendes etter følgende kriterier:

A: Bestått. Særdeles god besvarelse, som viser særdeles gode kunnskaper og evne til anvendelse og resonnement.

B: Bestått. Meget god besvarelse, som viser meget gode kunnskaper og evne til anvendelse og resonnement.

C: Bestått. God besvarelse, som viser gode kunnskaper og evne til anvendelse og resonnement, men med enkelte mangler og svakheter i besvarelsen.

D: Bestått. Mindre god besvarelse, som viser kunnskaper og evne til anvendelse og resonnement, men der det er flere mangler og svakheter i besvarelsen.

E: Bestått. Svak besvarelse med klare mangler i kunnskaper og/eller evne til anvendelse og resonnement.

F: Ikke bestått. Besvarelsen har betydelige mangler i både kunnskaper og evne til anvendelse og resonnement.

Skillet mellom bestått og ikke-bestått vil ligge på samme nivå som før innføring av graderte karakterer. Oppgavesettet som helhet har 100 poeng. Det tilstrebes at oppgavesettet konstrueres slik at laveste beståtte karakter, E, vil tilsvare om lag 55 poeng. Som en veiledning vil sammenhengen mellom oppnådd poengsum og karakter være som følger:

91-100 poeng:      

A

81-90 poeng:

B

71-80 poeng:

C

61-70 poeng:

D

55-60 poeng:

E

0-54 poeng:

F

I tillegg til at poengscore på hver enkelt oppgave er gjenstand for en skjønnsmessig vurdering skal det også foretas en skjønnsmessig vurdering av besvarelsen under ett før karakter settes. Skjønn anvendes i henhold til de ovenfor angitte kriterier for hvert karaktertrinn.

Skriftlig test i uke 18 bedømmes til bestått/ikke bestått (grense på 54 av totalt 100 poeng).  

Begrunnelse og klage

Tilbakemelding til studentene om besvarelser 

Karakterene gir en god tilbakemelding med hensyn til samlet nivå. Studenter kan i tillegg be om tilbakemelding fra eksamenskommisjonen. Poengsum skal ikke oppgis, men det gis en kort informasjon om hvilke oppgaver/fagområder som var sterkt eller svakt besvart. Det skal ikke oppgis detaljer for hvert enkelt spørsmål. Studenter som har fått karakteren F bør tilbys en mer detaljert gjennomgang med råd om hva som må forbedres med hensyn til besvarelse og studieteknikk. Ved eventuell muntlig kontinuasjonseksamen i blokk 1 og ved stasjonseksamen i blokk 2 får studentene tilbakemelding om bestått/ikke bestått etter at hver pulje (1 pr dag) er gjennomført. Ved stasjonseksamen i blokk 3 får studentene, om ønskelig, anledning til å ta kontakt med eksamensansvarlig for å få utdypende tilbakemeldinger. Karakterer vil bli publisert på et senere tidspunkt. 

 

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Adgang til ny eller utsatt eksamen 

 · Syk på eksamen 

UiO har innført egenmelding om fravær fra eksamen. 

 

 · Utsatt eksamen 

: Les om hvordan du søker utsettelse.

 · Ta eksamen på nytt 

 

Kontinuasjonseksamen / utsatt eksamen kan bli avholdt skriftlig eller muntlig. Beskjed om eksamensform blir gitt i god tid før eksamen. 

 

Trekk fra eksamen  

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk. 

 

Tilrettelagt eksamen  

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen. 

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

28

Undervisning

Hver høst

Blokk 1 starter hver høst, blokk 2 hver desember og blokk 3 hver vår.

Eksamen

Hver høst

Se spesifisert for hver blokk (under "Eksamen").

Undervisningsspråk

Norsk