OD3100 – Odontologistudiet, 5. semester

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Faglig innhold: mikrobiologi, immunologi, patologi, farmakologi og farmakokinetikk, smittevern, kirurgi (LA, førstehjelp), kjeve- og ansiktsradiologi, kjeveortopedi, biomaterialer, kariologi, periodonti, protetikk, atferdsfag og ergonomi.

Hva lærer du?

Ved fullført 5. semester skal studentene ha grunnleggende kunnskaper i oral økologi, dentale materialer og biomedisinske aspekter av munnhule og tyggeorgan, i tillegg til innledende kliniske kunnskaper og ferdigheter for å starte pasientbehandlingen. Grunnlaget for den praktisk-kliniske delen av studiet vil bli lagt gjennom trening i propedeutisk kariologi, periodonti og innledende protetikk (single kroner) på Ferdighetssenteret (FHS). Studentene vil alternere ukentlig mellom preklinisk ferdighetstrening på FHS og klinisk undervisning på klinikkene. Det vil bli gitt teoretisk og praktisk innføring i kliniske forhold og fag som er relatert til starten på pasientbehandlingen - som klinisk kommunikasjon, odontologisk psykologi, smittevern, kjeve- og ansiktsradiologi, oral kirurgi og oral medisin (med fokus på undersøkelsesmetodikk, journalopptak og lokal anestesi), samt ergonomi, kjeveortopedi, kariologi, protetikk, periodonti og generelle klinikkrutiner.

 

Læringsmål

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter på Odontologi (master - 5 år).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Obligatorisk undervisning i 5. semester må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

En student som ikke består eksamen i et semester i odontologistudiet, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning inntil sensur er falt, evt. til resultat av klagesensur foreligger. Studenten må avbryte semesteret dersom endelig sensur er "ikke bestått".

En student som har vært borte fra odontologistudiet sammenhengende i mer enn ett år, kan pålegges av fakultetet å gjennomgå tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller ta om igjen tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Undervisning

Undervisningsformer: Forelesninger/kurs/seminarer, ferdighetstrening (fantom/propedeutikk), gruppeundervisning, demonstrasjoner og preklinisk tjeneste.

Obligatorisk undervisning

Fraværet kan ikke overstige 15 % innenfor hvert fag i semesteret. Alle kurs og seminarer er obligatoriske. Fravær registreres. Studentene må også få godkjent tilhørende tester og innleveringer i semesteret.

Mappeevalueringer: I løpet av kurset i ferdighetstrening vil det avholdes 3 mappeevalueringer, hvorav minst 2 må være bestått for å få kurset godkjent. I forbindelse med godkjenning av kurset vil det i tillegg tas hensyn til studentens progresjon gjennom hele kurset, tilstedeværelse, selvstendighet ved fullføring av praktiske oppgaver og  holdninger underveis i kurset. Studenter som har fått underkjent to mappeevalueringer kan vurderes for en ekstra om det er vist tilfredsstillende progresjon under kurset siden de ordinære mappeevalueringene. Studenter som ikke får godkjent kurset får ikke gå opp til eksamen.

Multiple choice test: Det vil bli avholdt multiple choice test midt i semesteret med 30 ulike spørsmål fra de ulike fagområdene som det er blitt undervist i. Testen blir lagt ut i Canvas. Det er mulighet for å ta testen flere ganger i en 14 dagers periode. Multiple choice testen må være godkjent, med minst 70 % riktige svar, for at en student skal kunne gå opp til eksamen.

Klinikk: Den kliniske tjenesten og tjenesten ved Ferdighetssenteret er obligatorisk.

Ved ikke bestått eksamen i emnet, må all obligatorisk undervisning gjentas, med mindre det er gjort annen avtale med semesterutvalgsleder.

Eksamen

All obligatorisk undervisning må være godkjent før eksamen kan avlegges.

OD3100: Praktisk-klinisk eksamen er grunnlaget for å vurdere studentenes kliniske ferdigheter og forståelse av elementær klinisk odontologi før de starter med pasientbehandling. Studentene skal på modeller og simulatorer, utføre kliniske behandlingsprosedyrer i kariologi og protetikk i henhold til læringsmålene. Eksamen foregår på Ferdighetssenteret over en hel dag, i løpet av de to siste ukene av semesteret. Eksamen bedømmes med ekstern sensor i tillegg til intern sensor.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk