Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I 2. semester fortsetter seminarundervisningen i innledende klinikk. Det foreleses i ulike medisinske og odontologiske fagområder samt atferdsfag, deriblant helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid, psykologi, etikk og pedagogikk.

I klinikken øver studentene fortsatt på hverandre som forberedelse til første pasient i voksen- og barneklinikk. Alle studenter skal behandle og selv motta behandling av medstudent innledningsvis i semesteret. Studentene samarbeider deretter gjennom en "clinical partner" ordning. Dvs. en student har rollen som behandler, og en annen har rollen som assistent. De første ukene går to studenter sammen om felles pasient, og etter en tids øvelse går studentene over til å behandle egen pasient. Studenten får tett oppfølging av veileder både i voksen- og barneklinikk dette semesteret. Studentene innkaller selv voksenpasienter utfra liste som fås av ansatte i klinikken. Barnepasienter innkalles av ansatte.

Tester og arbeidskrav inngår som krav til bestått 2. semester (se lenger ned). Alle studenter vurderes fortløpende med hensyn til skikkethet.

Det stilles strenge krav til studenten om frammøte til obligatorisk undervisning. Se forøvrig Oppbygging og gjennomføring om bl.a. obligatoriske aktiviteter.

Hva lærer du?

Det legges vekt på å videreutvikle studentens grunnleggende kunnskaper, kliniske ferdigheter, holdninger og atferd. Du vil bli introdusert for klinisk veiledning og kommunikasjon, og semesteret preges av oppøving i enklere klinisk pasientarbeid (barne- og voksenpasienter). Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid på individnivå introduseres som en del av faget folkehelse. Studenten får i løpet av 2. semester god øvelse i å omsette teoretisk kunnskap i klinisk praksis.

Innhold:

 • oral biologi/anatomi
 • generell og oral patologi
 • folkehelse med vekt på pedagogikk (veiledning og kommunikasjon), psykologi og helsefremmende og sykdomsforebyggende helsearbeid
 • forelesninger: oral radiologi, periodonti, kariologi m.m.
 • klinikk: oral radiologi, voksenklinikk (øvelser på medstudent og deretter pasientbehandling) og barneklinikk
 • oppgavearbeid
 • odontologisk nomenklatur
 • risikopasienter og forholdsregler
 • hygiene og smittevern

Arbeidskrav 2. semester (vurderes til godkjent/ikke godkjent):

 1. Semestertest II
 2. Digitaltest i oral radiologi
 3. Patologitest
 4. Innleveringsoppgave i pedagogikk
 5. Klinikkvurdering: kliniske ferdigheter, kunnskaper, holdninger og profesjonell atferd

Alle deler av semesteret inklusive arbeidskrav og eksamener må bestås.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter på Tannpleie (bachelor).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

En programstudent som ikke består eksamen i et semester i tannpleiestudiet, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, evt. til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er "ikke bestått".

Anbefalte forkunnskaper

Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig.

Undervisning

 • forelesninger
 • seminarer
 • demonstrasjoner og instruksjon
 • kurs
 • klinisk praksis med øvelser på medstudent
 • klinisk pasientbehandling

Ved ikke bestått eksamen i emnet må all obligatorisk undervisning gjentas, med mindre det er gjort annen avtale med studieprogrammets ledelse.

 

Obligatorisk HMS-emne (fra og med kull med oppstart høst 2016)

Følgende obligatoriske nettbaserte HMS-emne inngår i TP1200:

HMS-emnet må senest være avlagt og bestått innen 01.03.

Eksamen

Skriftlig digital eksamen

TP1200 del 1 Generell biologi II (cytologi, vevene, huden og organsystemene)

TP1200 del 2 Oral biologi I: Anatomi og fysiologi

TP1200 del 3 Oral biologi II: Mikrobiologi og immunologi

 

Informasjon om eksamen våren 2020 på grunn av koronaviruset

TP1200 del 2 Oral biologi I: Anatomi og fysiologi

TP1200 del 3 Oral biologi II: Mikrobiologi og immunologi

Disse eksamenene gjennomføres som skriftlige eksamener digitalt i Inspera hjemme.

Skriftlige hjelpemidler er tillatt. Plagiatkontroll vil bli foretatt med systemet URKUND. URKUND sjekker svar opp mot internett, ulike tekstdatabaser og andre oppgaveinnleveringer.

Karakterskalaen blir Bestått/Ikke bestått.

Samlet karakter i emnet vil også bli Bestått/Ikke bestått. Bokstavkarakter fra TP1200 del 1 vil vises på vitnemål og karakterutskrift.

 

For informasjon om digital skoleeksamen og karakterskala under normal eksamensavvikling i emnet, se under.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emnet TP1200 evalueres muntlig midtveis i semesteret og skriftlig sammen med emnet TP1100 i slutten av 2. semester gjennom et nettskjema (utplukkede kull). Det settes av tid til dette i timeplanen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk