Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

NB. Emnet undervises for siste gang høsten 2013. Bacheloremnene på samfunnsgeografi erstattes av nye emner våren 2014. Emnebeskrivelser publiseres i slutten av november 2013.

Emnet bygger på emner du har tatt på 1000- og 2000-nivå og egner seg derfor bedre senere i studieforløpet. Emnet er en videreføring av temaer innen bygeografi og økonomisk geografi, og er bygget opp rundt fire hovedtemaer: Internasjonalisering og globalisering, byers indre differensiering (som inkluderer sosial ulikhet, polarisering, segregasjon, integrasjon og gentrifisering), læring og innovasjon (både teoretiske perspektiver, regional utvikling og innovasjonspolitikk) og byutvikling og byplanlegging (inkludert byplanhistorie, postmoderne bypolitikk, bærekraftig byutvikling, mobilitet og betydningen av IKT). Emnet omhandler forhold innen vestlige industrialiserte land, med et særlig søkelys på Europa. Et mål er at studentene skal se økonomisk, teknologisk, sosial og kulturell endring i sammenheng med byers og regioners indre utvikling og befolkningens levekår.

Hva lærer du?

Kunnskap

Du skal:

 • Kunne vise at du behersker ulike teorier innen by- og økonomisk geografi på mellomnivå.
 • Kunne gjengi sentrale begreper og redegjøre for deres teoretiske fundament.
 • Kunne se økonomisk, teknologisk, sosial og kulturell endring i sammenheng med byers og regioners indre utvikling og befolkningens levekår.
 • Kunne redegjøre for sentrale problemstillinger empirisk.
 • Kunne forholde deg analytisk til ulike utviklingsstrategier.

Ferdigheter

Du skal:

 • Kunne få frem - skriftlig og muntlig - kompleksiteten i relevante problemstillinger, ved å se økonomisk, teknologisk, sosial og kulturell endring i sammenheng med byers og regioners indre utvikling og befolkningens levekår.
 • Kunne forklare utviklingsrelaterte problemstillinger gjennom å trekke på teori på makronivå og mellomnivå.
 • Kunne skrive en lengre tekst hvor teori og empiri (fortrinnsvis sekundærdata) sammenholdes.
 • Kunne skrive selvstendig og med høyt presisjonsnivå.
 • Kunne finne relevant litteratur på egen hånd, som belyser en valgt eller gitt problemstilling.
 • Ha god oversikt over, og kunne anvende, siterings- og kildehenvisninger.
 • Kunne gi konstruktiv kritikk av medstudenters arbeid.

Generell kompetanse

Du skal:

 • Kunne motta kritikk av ditt arbeid fra medstudenter og seminarveileder.
 • Ha en kritisk holdning til informasjon om og ideer til løsninger på hvordan en kan se økonomisk, teknologisk, sosial og kulturell endring i sammenheng.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på programmet må hvert semester søke undervisningsopptak til emner i StudentWeb.

Emnet er i utgangspunktet forbeholdt studenter med opptak på programmet. Studenter uten opptak på programmet kan søke opptak til emnet dersom de oppfyller fakultetets kriterier.

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du lese om studietilbud og opptak til program

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

SGO1001 – Innføring i Samfunnsgeografi, SGO2100 – Bygeografi og urbanisme og SGO2200 – Economic globalisation and regional development.

Undervisning

Undervisningen består forelesninger og seminarer. På seminarene skal du delta aktivt.

Det er obligatorisk å skrive en seminaroppgave (gruppeoppgave) og presentere den muntlig i seminarene. Det er også obligatorisk å være opponent på en annen gruppes oppgave. Du skal normalt møte på alle seminarene. Det er ikke mulig å gjennomføre de obligatoriske aktivitetene uten å møte på seminarene. Har du fullført og fått godkjent den obligatoriske aktiviteten, er denne gyldig så lenge emnet tilbys. Har du ikke fått godkjent den obligatoriske aktiviteten, kan du ikke gå opp til eksamen.

Undervisningssted for emnet er Universitetet i Oslo, Blindern, eller eventuelt andre undervisingslokaler i Oslo. Emnet er en del av det ordinære studietilbudet og undervising vil foregå på dagtid.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Det samfunnsvitenskapelige fakultet er ansvarlig for eksamensgjennomføringen og eksamenssted er Universitetet i Oslo, Blindern, eller eventuelt andre eksamenslokaler i Oslo.

Eksamenordningen er en samlet vurdering av en 3-timers skoleeksamen og en bacheloroppgave. I karakterfastsettelsen skal det legges noe større vekt på bacheloroppgaven enn skoleeksamen. Det gis ikke selvstendige karakterer på skoleeksamen og bacheloroppgaven.
Ved gjentak av eksamen må kandidaten både gå opp til skoleeksamen samt levere ny bacheloroppgave.

Begge deler må bestås samme semester fra og med høsten 2011, for at karakter skal bli gyldig.

Ved innlevering av bacheloroppgaven skal kandidatlisten signeres. Det skal samtidig leveres en obligatorisk erklæring om bruk av kilder. Enhver hjemmeoppgave innlevert ved Universitetet i Oslo kan bli kontrollert for plagiat ved hjelp av tekstgjenkjenningsverktøyet Ephorus.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til instituttet ved eksamenskonsulent senest 14 dager før eksamensdato. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se §5.4 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensur blir offentliggjort i StudentWeb senest tre uker etter eksamensdato, dersom ikke annet er oppgitt på emnets semesterside.

Begrunnelse og klage

Rutiner for begrunnelser og klager ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Dersom du ønsker å bruke ordbok under eksamen, må denne kontrolleres. Du leverer da denne senest 3 arbeidsdager før eksamensdato til eksamenskonsulenten.

Søknad om tilrettelagt skoleeksamen sende sendes til Det samfunnsvitenskapelige fakultet, søknad om tilrettelegging i andre typer eksamen sendes til emneier/ institutt.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
20
Nivå
Bachelor
Undervisning

Undervises høsten 2013

Eksamen

Høsten 2013

Undervisningsspråk
Norsk

Kontakt

SV-info