SGO4605 – En verdensøkonomi i endring: kjeder og nettverk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Verdens økonomiske tyngdepunkt skifter mot øst og mot sør, og det hevdes at økonomisk globalisering er i ferd med å tre inn i en ny fase. Hva ligger i dette? Hvordan fanger vi som samfunnsgeografer opp slike prosesser, og hvordan kan vi bidra til å analysere og forklare dem? I dette emnet tar vi utgangspunkt i perspektivene ”Globale verdikjeder” (GVC) og ”Globale produksjonsnettverk” (GPN) og fordyper vi oss i hvordan analytiske rammeverk bygd opp rundt kjeder og nettverk kan brukes til å forklare endringene. Perspektivene bygger på meta-teorier om transformasjon av økonomiske systemer. Samtidig krever de utvikling av teori på mellomnivå for å kunne bidra til forklaring i konkrete analyser. I emnet viser og diskuterer vi hvordan dette kan gjøres. Teoritilfanget i emnet er bredt og gir grunnlag for samfunnsgeografisk forskning i flere ulike kontekster.

Hva lærer du?

Kunnskap

Du skal

  • Kunne gjøre rede for hvilke endringer som ligger til grunn når det hevdes at verdensøkonomien skifter tyngdepunkt mot øst og sør.
  • Kunne diskutere hva som skiller og forener kjede- og nettverksperspektiver i analyser av globale og regionale endringer.
  • Kunne identifisere styrker og svakheter ved kjede- og nettverksperspektivene som analytiske rammeverk.

Ferdigheter

Du skal kunne bruke kjede-og nettverksperspektivene i konkrete analyser. Det vil si å:

  • Kunne identifisere hva i perspektivene det gir mening å avgrense seg til i lys av gitte problemstillinger.
  • Kunne identifisere hvor det er nødvendig å supplere med mellomteori i lys av gitte problemstillinger.
  • Kunne foreslå hvilke teorier på mellomnivå det gir mening å trekke inn og illustrere hvordan de kan brukes.

Generell kunnskap

Du får

  • praktisk erfaring med å bruke og videreutvikle teori.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke plass på undervisningen og melde seg til eksamen i StudentWeb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Adgang til emnet forutsetter opptak på masterprogrammet i samfunnsgeografi.

Studenter med studierett på andre relevante masterprogrammer kan søke om hospitantstatus.

Undervisning

Undervisningen vil ha seminarform og bestå av 9 ordinære samlinger og et avslutningsseminar. Det blir en samling i uken. Hver av de ordinære samlingene vil vare i 3 timer og bestå av en kombinasjon av en kort forelesning, gruppearbeid, presentasjoner og diskusjoner. Avslutningsseminaret varer i 2 timer. Dette blir en oppsummering  av kurset og forberedelse til eksamen basert på studentenes ønsker og spørsmål.  Det er obligatorisk å delta på 8 av de i alt  10 samlingene. Det forventes at studentene møter godt forberedt til hver samling. Det vil bli oppgitt et minimum på ca. 50sider som bør leses til hver av de ordinære samlingene.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

En skoleeksamen på 6 timer er dette emnets eneste vurderingsform.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet er ansvarlig for eksamensgjennomføringen og eksamenssted er Universitetet i Oslo, Blindern, eller eventuelt andre eksamenslokaler i Oslo.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til instituttet ved eksamenskonsulent senest 14 dager før eksamensdato. 

Tidligere eksamenstekster

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet:

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver høst fra 2012

Eksamen

Annenhver høst fra 2012

Undervisningsspråk

Norsk