Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i sentrale sosiologiske spørsmål, tilnærminger og temaer. Sosiologi er faget om "mennesket i samfunnet og samfunnet i mennesket".

Hva innebærer dette utgangspunktet for studiet av sosialt liv? Hvordan går sosiologer fram når de forsker på samfunnet, og hva har de funnet ut? Undervisningen vektlegger hvordan sosiologisk teori anvendes og utvikles gjennom empiriske studier og faglige brytninger, og hvordan ulike sosiologiske perspektiver og analysemåter er med og former fortolkninger og forklaringer på konkrete sosiale fenomener.

Vekt legges også på sosiologifagets praktiske relevans og sammenhenger mellom endringer i faget og dagsaktuelle samfunnsmessige utfordringer knyttet til miljø, migrasjon, ulikhet, teknologi, makt og demokrati.

Temaene for kurset spenner fra familie, kjønn, seksualitet, religion og flerkulturalitet, til velferdsstat, utdanning, klasse og sosial mobilitet. Emnet presenterer nyere og pågående sosiologisk forskning om det norske samfunnet. Samtidig trekkes det veksler på studier av andre deler av verden, og det vektlegges å se norske forhold i et internasjonalt perspektiv. Konsekvenser av globalisering er et gjennomgående perspektiv på kurset.

Hva lærer du?

Kunnskap

Etter endt kurs skal du:

 • ha fått innsikt i hva som kjennetegner sosiologiske tilnærminger og måter å analysere på
 • ha fått kunnskap om temaer og problemstillinger knyttet til befolkningsutvikling, familie og livsløp
 • ha ervervet deg kunnskap om arbeid, sosial ulikhet, kjønn og diskriminering
 • ha innsikt i hvordan velferdsstat og politikk setter rammer for familieliv, migrasjon, sivilsamfunn, og miljø
 • ha fått sentral sosiologisk kunnskap om det norske samfunnet og konsekvenser av globalisering
 • ha kunnskap om sosiologiske studier av kultur, kulturelt mangfold, religion og kriminalitet
 • kjenne til sentrale begreper og teorier i sosiologien og hvordan de anvendes i empiriske studier
 • kjenne til ulike sosiologiske perspektiver, og kunne vise hvordan det samme fenomenet kan forstås og forklares på forskjellige måter

Ferdigheter

Etter endt kurs skal du:

 • kunne besvare en oppgitt problemstilling på en analytisk og drøftende måte gjennom å bruke vitenskapelige tekster
 • kunne skrive med korrekte kildehenvisninger
 • være trent i å gi konstruktive tilbakemeldinger til andres tekster
 • kunne bearbeide egenskrevet tekst etter å ha mottatt tilbakemeldinger
 • kunne holde et kort innlegg foran en mindre forsamling
 • kunne presentere faglig baserte argumenter i en muntlig diskusjon


Generell kompetanse

Etter endt kurs skal du:

 • ha utviklet forståelse for vitenskapelig tenkemåte
 • forstå betydningen av ulikhet i synspunkter og faglig debatt
 • forstå sammenhengen mellom teoretiske begreper og konkret samfunnsliv
 • være rustet til å anvende sosiologiske tenkemåter og tilnærminger i dagligliv, organisasjons- og arbeidsliv

Opptak og adgangsregulering

Emnet er adgangsbegrenset.

Det er kun studenter med studierett på bachelorprogrammet og årsenheten i sosiologi som har har adgang til emnet.

Overlappende emner

Undervisning

 • Forelesninger og seminarer

Obligatoriske krav

 • Oppmøte på seminar (minst 8 av 10 ganger). 
 • Aktiv deltakelse og gjennomføring av oppgaver tilknyttet seminaret.

For å få godkjent obligatorisk aktivitet, må du løse oppgaver tilknyttet seminarundervisningen. (Nærmere instruksjon gis på seminarene).

Bestått obligatoriske aktivitet er gyldig i 8 semestre, inklusiv semesteret du avla emnet (Eks: Består du obligatorisk aktivitet høsten 2018, er den gyldig t.o.m. høsten 2021).

Avlagt obligatorisk krav høsten 2016 eller tidligere? Se mer info under eksamen.

Seminarundervisning

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

 • Skoleeksamen (6 timer)

Skoleeksamen består av flervalgsoppgaver som teller 1/3 av karakteren og en langssvarsoppgave som teller 2/3 av karakteren. Begge deler må bestås.

Ta opp igjen eksamen?

SOS1000 har både nytt pensum og nye obligatoriske krav f.o.m. høsten 2017. Studenter som har tatt emnet før 2016 og tidligere må avlegge obliatorisk aktivitet på nytt dersom de ønsker å ta emnet opp igjen. Høsten 2017 var siste mulighet til å ta opp igjen eksamen i gammelt pensum. 

Tidligere bestått obligatorisk aktivitet (f.o.m. høsten 2017) er gyldig i 8 semestre, inklusiv semesteret du avla emnet.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Begrunnelsen sendes ut i Inspera.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Du finner mer informasjon om evalueringer som har vært på siden for studiekvalitet

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info