SOS2300 – Marginalisering, kriminalitet og rusmiddelmisbruk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Sosiale avvik og kriminalitet er viktig emner for sosiologien. Dels spør en: Hvem bryter våre normer? Hvem begår kriminalitet? Men en rik tradisjon har også belyst prosessen som ligger under at noe blir forstått som avvikende, og at noen handlinger blir definert som kriminelle. Kurset belyser nøkkeltradisjonene i kriminologisk orientert sosiologi.

Vi vil også undersøke rettsapparatets funksjon. Hvorfor straffer vi? Virker straffen etter sin hensikt? Vi belyser dessuten bruk og misbruk av psykoaktive stoffer – tobakk, alkohol og narkotika. Vi retter et særlig fokus på cannabis, vårt mest utbredte illegale stoff.

Hva lærer du?

Kunnskap

Du skal:

 • lære å kjenne den avvikssosiologiske tradisjonen. Hvordan har den utviklet seg? Hvilke perspektiver er viktige? Hva er de sentrale analytiske begrepene?
 • tilegne deg kunnskap om kriminalitet og andre normbrudd, og om bruken av legale og illegale rusmidler
 • lære om sanksjons- og straffesystemet vårt, hvordan det er antatt å virke og hvilke former for kritikk som kan reises mot det

Ferdigheter

Du skal:

 • kunne bruke sentrale avvikssosiologiske begreper til å kunne analysere konkrete sosiale problemer, prosesser og utviklingsmønstre
 • utvikle et skarpt blikk for hva som skjer når det settes i gang prosesser som kan forstås ved hjelp av disse og andre begreper
 • lære deg å reflektere over ulike argumenters styrke, og også til å kunne gi velbegrunnede vurderinger av faglærers og andre studenters fremlegg og perspektiver

Generell kompetanse

Du skal:

 • oppøve evne til å forholde deg kritisk til vanlige syn på normbrudd og avvik
 • oppøve evne til å kunne forholde seg uten fordommer til mennesker som kommer i kontakt med strafferetts- og hjelpeapparatet
 • oppøve respekt for skillet mellom velfundert kunnskap og oppfatninger basert på «synsing»

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler

Undervisning

 • Forelesninger
 • Seminarer

Deltakelse på seminar er valgfritt, men det forventes at du deltar hvis du registrerer deg til et seminar. Hvis du ikke ønsker å delta på seminarer, skal du velge «Seminar 99 – ønsker ikke å delta på seminar»

Vi anbefaler studenter til å delta på seminarene. Du vil her få mulighet til å diskutere temaer i pensum som kan brukes opp mot eksamen.

Eksamen

 • Hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen 

Gjentak av eksamen

Eksamensformen er endret med virkning fra vår 2019. Studenter som ønsker å ta opp igjen eksamen må avlegge gjeldende eksamenform.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Begrunnelsen sendes ut i Inspera.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Tilsynssensor har ansvar for vurdering av emnet, og han/hun skriver en årlig rapport som publiseres på programsidene.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys ikke vår 2020. Emnet går som normalt vår 2021.

Eksamen

Eksamen tilbys ikke vår 2020. 

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info