SOS2900 – Algoritmer, store data og samfunnsendring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i betydningen av algoritmer og dataproduksjon med konsekvenser for samfunnsendringer og dagligliv. Det gis en innføring i noen grunnleggende maskinlæringsalgoritmer og anvendelser av disse. Emnet vektlegger på den ene siden sosiologisk forståelse av slik teknologi og på den annen side en praktisk innføring i maskinlæring.

Temaene vil dekke produksjon av data som følge av digital aktivitet, hvordan disse dataene blir analysert og benyttet til å ta beslutninger. Et sentralt tema er hvordan algoritmer for prediksjon danner grunnlag for beslutninger med muligheter og begrensninger. Vi vil også gå inn i noen case med vekt på endringer i arbeidsliv, justisfeltet og konsekvenser for personvern. Det løftes frem nye typer etiske problemstillinger og konsekvenser for sosiologifaget.

Det gis en introduksjon til maskinlæring ved bruk av statistikkpakken R. Hovedfokus er på trebaserte metoder, men vil også komme inn på unsupervised learning og nettverksanalyse.

Hva lærer du?

Kunnskap

Etter endt kurs skal du:

 • ha kjennskap til hvordan store data genereres, hvor det kommer fra og hvordan det brukes
 • ha forståelse av prinsipielle og etiske diskusjoner når det gjelder bruk, misbruk og å la være å bruke slike metoder og data
 • kjenne til sentrale diskusjoner om konsekvenser av automatisering med eksempler fra arbeidslivet, justisfeltet og sosiale medier
 • kjenne til sentrale utfordringer for personvern og sikkerhet
 • kunne anvende kunnskapen om data og algoritmer til å diskutere nye anvendelser

Ferdigheter

Etter endt kurs skal du:

 • kunne reflektere over typiske etiske problemstillinger for anvendt maskinlæring
 • ha en grunnleggende innsikt i maskinlæring, herunder prinsipper for validering på nye data
 • kunne gjennomføre og vurdere analyser ved bruk av enkle teknikker for «supervised» og «unsupervised» maskinlæring ved bruk av R

Generell kompetanse

Etter endt kurs skal du:

 • Utvikle selvstendig og kritisk tenkning om konsekvenser av den digital utviklingen
 • Kunne ta stilling til etiske og personvernmessige vurderinger i praktiske anvendelser av algoritmer

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at studentene er kjent med grunnleggende kvantitativ metode tilsvarende et metodeemne på 10 studiepoeng, som f.eks. SOS1120 eller SOSGEO1120. Undervisningen vil forutsette kjennskap til grunnleggende statistikk og regresjonsanalyse.

Undervisning

 • Forelesninger
 • Seminarer
 • Oppgaver på www.datacamp.com

Obligatorisk aktivitet

 • Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Forelesninger

Forelesningene tar ikke sikte på å dekke hele pensum, men har som siktemål å sette noen rammer for å forstå sentrale deler av pensum og knytte til de praktiske øvelsene i seminarene. 

Seminarer og oppgaver

Seminarene vil foregå på PC-stue, og vil ha innslag av forelesning i kombinasjon med pc-lab. Det vil bli gitt hjemmeoppgaver til hver gang. 

Deltakere på kurset får en gratis konto på www.datacamp.com der det skal gjennomføres utvalgte øvelser i bruk av R parallelt med annen undervisning. Teknikkene som dekkes er å regne som pensum. 

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Eksamen

 • 4 timers skoleeksamen

Eksamen vil inkludere bruk av statistikkpakken R og Rstudio.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

På eksamen kan du ta med deg:

 • Alle R-script som er blitt brukt i seminarene

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Begrunnelsen sendes ut i Inspera.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info