Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg metoder for analyse av befolkningsstruktur, fruktbarhet, dødelighet; teoretisk rammeverk for fruktbarhetsstudier; den demografiske overgang; høy fruktbarhet i u-land; familieplanleggingstiltak; reproduktiv helse og befolkningspolitikk.

Hva lærer du?

Kunnskap
Du lærer

  • å regne ut enkle demografiske mål som er viktige for å beskrive befolkningsutviklingen
  • om hvilke faktorer som bestemmer fruktbarhet, og spesielt betydningen av kvinners status og utdanning i u-land
  • om den historiske utviklingen av fruktbarhet og dødelighet i i-land (den demografiske overgang), hva slags familieplanleggingstiltak som har vært satt i gang i u-land, og den globale befolkningspolitiske diskusjon

Ferdigheter
Du skal kunne

  • gjøre rede for enkle demografiske sammenhenger og mål
  • ha litt kunnskapom hvilke forhold i samfunnet som påvirker befolkningsutviklingen og hvilke konsekvenser befolkningsutviklingen kan få

Generell kompetanse
Du skal

  • kunne lese og forstå rapporter og faglige artikler som tar i bruk konseptene og metodene som du introduseres for i dette kurset
  • bruke innholdet i dette kurset i ditt eget arbeid

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 studiepoeng med semesteremnet i demografi (DEMOSEM).

Undervisning

Forelesninger, seminar og PC-øvelser. 

Obligatorisk aktivitet:

  • En obligatorisk øvelsesoppgave

Dersom du har levert, men ikke har fått den obligatoriske oppgaven godkjent, kan du få et nytt forsøk. Nytt forsøk vil ha en kort tidsfrist.

Hvis du får godkjent obligatorisk øvelsesoppgave, blir dette registrert. Du trenger ikke å levere øvelsesoppgaven på nytt, om du ønsker å ta opp eksamen.

Se Det samfunnsvitenskapelige fakultets regler for bytte av seminargrupper og retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Ordinært har dette emne en 3-timers skriftlig eksamen.

Året 2020 gjelder det følgende for eksamen i ECON1710:

Eksamen blir avviklet som en 5-timers hjemmeeksamen i Inspera. Hjemmeeksamen vil være en åpen-bok-eksamen, der alle trykte og skrevne, samt tekniske hjelpemidler er tillatt. Besvarelsene vil bli kontrollert for plagiat. Tidspunkt for hjemmeeksamen finner du på semestersiden. 

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. 

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensbesvarelser med kommentar fra sensor

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Fra og med høsten 2019 er det digital kalkulator på eksamen i dette emnet, som du vil ha tilgang til via Inspera. Her kan du teste kalkulatoren:

Høsten 2020 har dette emne hjemmeeksamen. Dermed er ikke hjelpemiddelet relevant for eksamen høsten 2020. 

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet undervises siste gang høsten 2020

Eksamen

Siste eksamen blir arrangert høstsemesteret 2021, for studenter som har godkjent obligatorisk oppgave fra høsten 2020 eller tidligere.

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info