Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grunnleggende forståelse for kvalitativ metode, og skal danne grunnlag for å kunne arbeide videre med kvalitativ metode. Undervisningen vil legges opp rundt gjennomgang av pensum og gjennomføring av et kvalitativt prosjektarbeid i gruppe.

 

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal kunne:

  • Kjenne til forskjellige kunnskapsteoretiske posisjoner som knyttes til kvalitative forskningstradisjoner, og forstå hvordan forskningsprosessen blir preget av forskerens kunnskapsteoretiske ståsted.
  • Redegjøre for hovedelementene i forskningsprosessen i kvalitative studier, og for sammenhengen mellom elementene.


Ferdighetsmål
Du skal kunne:

  • Gjennomføre et forprosjekt i form av et enkelt feltarbeid (kvalitativt forskningsintervju) og utforme en rapport basert på intervjufaringene.
  • Utvikle en prosjektbeskrivelse av et kvalitativt forskningsprosjekt basert på erfaringene fra forprosjektet.


Generell kompetanse
Du skal kunne:

  • Identifisere og vurdere etiske utfordringer og muligheter ved kvalitative intervjuundersøkelser; både de som er knyttet til kontakt med informantene, og til formidling.
  • Planlegge og gjennomføre prosjektarbeid innenfor en arbeidsgruppe.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler. For nærmere informasjon se rangeringskategorier

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

PSY1010 – Innføring i metode eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

PSY2011 – Forskningsmetode II: Eksperimentell design og statistisk analyse (nedlagt) eller tilsvarende.

Overlappende emner

Overlapp med SVMET1010 gjelder fra og med høst 2019.

Undervisning

Forelesning: 10 dobbelttimer
Seminar: 2 dobbelttimer med veiledning for hver seminargruppe


Obligatorisk aktivitet (må være godkjent for at man skal kunne framstille seg til eksamen):

1) Gjennomføre en pilotstudie ved hjelp av et kvalitativ forskningsintervju med tid som organiserende prinsipp.

2) Utarbeide en prosjektbeskrivelse til et tenkt forskningsprosjekt, med utgangspunkt i pilotstudien.

Obligatorisk aktivitet gjennomføres i gruppe, og veiledning blir gitt i seminarene. Detaljerte retningslinjer gis på forelesning tidlig i semesteret, og et informasjonshefte legges ut i Canvas.

Hvis man av spesielle grunner ikke har anledning til å delta i gruppearbeidet/møte på seminar, kan man skriftlig søke SV-info om å levere individuell oppgave. Det skal i søknaden framgå hvorfor man ikke har anledning til å delta i gruppearbeidet, og hvilke særlige forutsetninger man har for å gjennomføre på egen hånd. Studenter som innvilges å levere individuelle oppgaver, har ikke krav på veiledning.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de tre neste semestrene emnet tilbys.

Se generelle retningslinjer for obligatorisk aktivitet.

Informasjon om bytte av seminargrupper


Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Eksamen

3 timers skoleeksamen. Øvingsoppgavene fra seminaret (refleksjonsnotat og prosjektbeskrivelse) må være godkjent før man kan fremstille seg til eksamen.

Dersom den obligatoriske oppgaven er godkjent, vil dette bli registrert. Og du kan ta eksamen i emnet i et senere semester uten å måtte levere den obligatoriske oppgaven på nytt.

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

 

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Etter våren 2019 vil emnet tilbys på høstsemestre. Første gang høsten 2019.

Eksamen

Hver høst

Etter våren 2019 vil emnet tilbys på høstsemestre. Første gang høsten 2019.

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info