Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en første innføring i sexologi med hovedvekt på psykologiske, sosiale og kulturelle aspekter ved menneskers seksualitet og seksuelle atferd, og sexologisk kunnskap i forebyggende arbeid for å fremme seksuell helse. Emnet gir en generell oversikt over temaer som:

 • Seksualfysiologi og anatomi.
 • Seksualiteten som sosial konstruksjon.
 • Seksuell utvikling gjennom livsløpet.
 • Seksuell identitet og kjønnsidentitet.
 • Seksuell atferd.
 • Seksuelle dysfunksjoner.
 • Seksuelle overgrep.
 • Pornografi.
 • Seksualopplysning.

Undervisningen legges opp som forelesning, og seminar til forberedelse av hjemmeeksamen. Det anbefales at pensumlitteraturen til forelesningen er lest.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål:

 • Erkjenne betydningen seksualitet som sosial konstruksjon.
 • Gjøre rede for psykologiske og sosiale aspekter ved menneskers seksualitet og seksuelle atferd.
 • Forstå forhold knyttet til seksualitet og seksuell helse.
 • Kjenne til hvordan sexologisk kunnskap kan brukes i forebyggende arbeid.

Ferdighetsmål:

 • Ha et reflektert forhold til seksualitet i et individuelt og sosiokulturelt perspektiv.
 • Forklare hvordan intervensjoner og forebyggende arbeid kan fremme seksuell helse.

Generell kompetanse:

 • Etablere en positiv innstilling til en vitenskapelig arbeidsmåte.
 • Vise en kritisk tilnærming til gjeldende kunnskap og praksis innenfor det sexologiske fagfeltet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler. For nærmere informasjon se rangeringskategorier

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført innføringsemnene på bachelorprogrammet i psykologi, primært  PSY1101 - Innføring i sosial - og personlighetspsykologi eller tilsvarende fra andre universiteter.

Undervisning

Undervisningen foregår hovedsakelig som forelesninger, og seminar til forberedelse av hjemmeeksamen, i alt 28 timer. Til forelesningene bør det angitte pensum til den aktuelle forelesningen være lest.

Eksamen

3 dagers hjemmeeksamen. 

Eksamen er en tre-dagers hjemmeoppgave der oppgaven typisk ber deg å beskrive og drøfte et sentralt tema innen sexologi. Hensikten er at du gjennom å besvare oppgaven skal få egen erfaring med å anvende teori og empiri.

Referanser i teksten og referanselisten skal følge APA-formatet. Oppgaven skal være på minst 2000 ord, maks 2500 ord (tilsvarer ca 6 sider), skriv antall ord på forsiden. Tell ikke med forside, innholdsfortegnelse og referanseliste. Bruk 1,5 i linjeavstand, 2,5 cm marger og fontstørrelse 12.

Tidligere eksamensoppaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det gis ikke veiledning i tilknytning til hjemmeeksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet kan med fordel kombineres med studier innenfor psykologi, andre samfunns- og humanistiske fag, pedagogikk, medisin og helsefag, kjønn og likestilling.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info