PSY4116 – Sentrale temaer i anvendt helsepsykologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studentene vil lære om psykologiske og sosiale aspekter ved ulike spesifikke helserelaterte tema. Emnet omhandler skjæringspunktet mellom teori og praksis, og er delt inn i to hoveddeler: Målet er å gi en dypere forståelse av forskningsbasert kunnskap som grunnlag for praktisk anvendelse. Hver gang emnet blir gitt vil det bli fokusert på to spesifikke helserelaterte temaer, kombinasjonen av disse vil kunne variere fra år til år. Temaene er:

1: Stress og smerte

Temaet gir en innføring i sentrale aspekter ved akutt og langvarig stress, og gir eksempler på hvordan stress kan mestres for å forebygge skadelige konsekvenser. I tillegg gir det en grunnleggende innføring i psykologiske aspekter ved akutt og langvarig smerte, samt eksempler på forebygging og behandling av ulike smertetilstander.

2. Alkoholbruk

Temaet gir en innføring i sentrale aspekter ved unges sosialisering til- og bruk av rusmidler med hovedvekt på alkoholbruk. Eksempler på nyere virksomme forebyggende tiltak blir fokusert og analysert innen et anvendt sosialpsykologisk perspektiv. Seminaret baseres på evaluerte intervensjoner rettet mot å begrense skadevirkninger fra alkohol- og rusbruk hos ungdom.

3: Kroppsbilde og utvikling av overvekt og fedme

Temaet gir en innføring i utvikling og endring av kroppsidealer og kroppsbilde, samt hvordan disse er relatert til utvikling av overvekt og fedme. Seminaret vil ta utgangspunkt i eksisterende intervensjoner med formål om å forebygge negativt kroppsbilde hos ungdom, og utrede hvordan disse kan omsettes til norske forhold.

4. Seksualvaner gjennom livet og utvikling av intervensjoner

Temaet gir en innføring i seksuell utvikling og endringer av seksualvaner gjennom livet. Seminaret vil ta utgangspunkt i gruppe-spesifikke seksualvaner og intervensjoner med formål å forebygge uønsket graviditet og seksualt overførbare infeksjoner, samt seksuelle dysfunksjoner i den nordiske konteksten.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal kunne:

 • Forstå helseproblemer i en sosial og kulturell kontekst

 • Gjøre rede for biologiske, sosiale og psykologiske aspekter ved spesifikke helserelaterte tema

 • Identifisere sentrale faktorer i etablering og endring av helserelatert atferd, samt opprettholdelse av helseskadelig atferd

 • Gi en oversikt over det teoretiske og empiriske grunnlaget for ulike forebyggende tiltak

Ferdighetsmål

Du skal kunne:

 • Analysere, bedømme og håndtere komplekse problemstillinger relatert til spesifikke helseproblemer/-atferder 

 • Kartlegge det teoretiske og empiriske grunnlaget for å utvikle gode forbyggende tiltak

 • Vise en kritisk tilnærming til gjeldende kunnskap og praksis innen det helsepsykologiske fagfeltet inkludert egne holdninger

 • Formidle kunnskap knyttet til helserelaterte tema på en god og effektiv måte

Generell kompetanse

 • Kan kommunisere om faglige problemstillinger med andre fagfolk og allmennheten

 • Ha utviklet en bevissthet om metodiske, teoretisk og praktiske utfordringer i forskningsarbeid generelt, og spesielt i forhold til forebyggende helseintervensjoner

 • Bevissthet om praktiske og kommunikative utfordringer knyttet til anvendelse av helsepsykologi

 • Initiere og medvirke konstruktivt i faglig endrings- og utviklingsarbeid

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er fritt emne for studenter på Masterprogrammet i psykologi, studieretning i helse-, utvikling og samfunn. Emnet kan også tas som fritt emne av et begrenset antall studenter som tar en av de andre fordypningene innenfor den samme studieretningen.

Kun studenter med undervisningsopptak til emnet kan delta i undervisningen. Emnet vil ikke gjennomføres dersom færre enn 6 studenter melder seg på.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper er innføring i helsepsykologi på bachelornivå

Undervisning

Undervisningen gjennomføres som forelesninger og litteraturseminar med praktiske øvelser, og tar utgangspunkt i at studentene er aktive i læringsprosessen. Undervisningen er obligatorisk, og det kreves minimum 80% oppmøte på all undervisning for å kunne ta eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

Se retningslinjer for obligatorisk aktivitet.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Semesteroppgave om egen valgt problemstilling knyttet til et av de to delemnene, med omfang på 5-10 trykte A4-sider. Problemstilling må godkjennes senest 2 uker før innlevering.

Tidligere eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk