PSY4315 – Rettspsykologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Prof. Ulf Stridbeck og drapsetterforsker Asbjørn Rachlew forklarer hva rettspsykologi kan handle om

Rettspsykologi handler om møtet mellom menneskets psykologiske oppbygging og rettsvesenet. I rettspleie og juridisk virksomhet blir jurister satt til å gjøre bedømmelser, der psykologisk kunnskap vil kunne være til stor nytte, og i psykologisk virksomhet kan man bli bedt om å anvende sin kompetanse i rettslig sammenheng. Dette emnet tilbys i felleskap av de Juridiske og Samfunnsvitenskapelige fakultetene og belyser utfordringene fra juridisk og psykologisk perspektiv.

Sentrale komponenter vil være:

 • Basale psykologiske mekanismer som kan være viktige i rettslige avgjørelser
 • Avhørsmetoder
 • Tankefeil i rettslig kontekst

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Emnet tar sikte på å gi en god forståelse av sentrale vitnepsykologiske teorier og forskningsfunn, herunder om:

 • Vitnepsykologiens område og forskningsmetode
 • Oppmerksomhet og hukommelse
 • Teorier og forskningsfunn om hva vitner husker
 • Årsaker til feilhukommelse og strategier for å sikre pålitelighet
 • Falske minner
 • Troverdighetsvurderinger
 • Teorier og forskningsfunn om løgn og avsløring av løgn

Sentrale teorier og forskningsfunn innenfor bedømmelses- og beslutningspsykologi med juridisk relevans, herunder om: 

 • Automatiserte og kontrollerte tankeprosesser
 • Grunnleggende beslutningsteori
 • Intuitive strategier og feilkilder
 • Teorier og forskningsfunn om bedømmelse av prosessrisiko

Sentrale teorier og forskningsfunn innen psykologisk forskning om utformingen av lover og lovers virkninger, herunder om:

 • Begrepene «nudging», «valgarkitektur», «internalisering» og «legitimitet» 
 • Sentrale teorier om «adferdsinformert styring» 
 • Grunnleggende motivasjonsmessige og kognitive prosesser som påvirker innretning og etterlevelse av normer 
 • Teorier og eksempler på anvendelse av adferdsinformert styring ved rettslig regulering 

Ferdighetsmål

Emnet gjør deg i stand til å formidle grunnleggende teoretisk, empirisk og metodisk kunnskap i utvalgte emner i rettspsykologi. Du blir dessuten i stand til å forstå metoder og begrensninger ved juridiske relevante bedømmelses og beslutningsoppgaver, samt kunne redegjøre for sentrale teorier og forskningsfunn psykologisk forskning om utformingen av lover og lovers virkninger. 

Generell kompetanse

Målgruppen for emnet er studenter fra to fakulteter som dermed har ulik faglige bakgrunn. Dette vil gi deg en sensitivitet til tverrfaglig tenkning og forståelse for andre kunnskapstradisjoner.

Emnet oppøver evnen til kritisk refleksjon over juridisk praksis på sentrale rettsområder, fra dommerens, påtalejuristens, advokatens og lovrådgiverens perspektiv, ut fra rettspsykologisk kunnskap 

Vitnepsykologisk kunnskap vil her kunne være av helt vesentlig betydning for rettsikkerhet og materielt riktige avgjørelser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Dette emnet tilbys til studenter på masterprogrammet i psykologi, masterprogrammet i rettsvitenskap, masterprogrammet i rettssosiologi og kriminologi og studenter fra profesjonsstudiet i psykologi.

Emnet har plass til 100 studenter, og plassene vil fordeles likt mellom studenter med bakgrunn innen psykologi og juridiske fag. 

Undervisning

Forelesninger

 • Lærerne vil komme fra Psykologisk institutt og fra Juridisk fakultet, og eventuelt andre fagmiljøer.
 • 20 timer forelesning.

Seminarer

 • 4 timer: introduksjon til fremmedfaget (juss-studenter vil bli undervist av fagperson fra Psykologisk institutt, mens psykologistudenter blir undervist av fagperson fra Juridisk fakultet).

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

En individuell skriftlig hjemmeoppgave om et rettspsykologisk tema (på skandinaviske språk eller engelsk) på mellom 4000 og 7000 ord. Den kan ta utgangspunkt i temaer dekket i forelesninger eller i andre deler av faget. Den må drøfte relevante aspekter av jussen og psykologien.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk