PSY4315 – Rettspsykologi

Kort om emnet

Rettspsykologi handler om møtet mellom menneskets psykologiske oppbygging og rettsvesenet. I rettspleie og juridisk virksomhet blir jurister satt til å gjøre bedømmelser, der psykologisk kunnskap vil kunne være til stor nytte, og i psykologisk virksomhet kan man bli bedt om å anvende sin kompetanse i rettslig sammenheng. Dette emnet tilbys i felleskap av de Juridiske og Samfunnsvitenskapelige fakultetene og belyser utfordringene fra juridisk og psykologisk perspektiv.

Sentrale komponenter vil være:

Basale psykologiske mekanismer som kan være viktige i rettslige avgjørelser

Avhørsmetoder

Tankefeil i rettslig kontekst

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Emnet tar sikte på å gi en god forståelse av sentrale vitnepsykologiske teorier og forskningsfunn, herunder om:

 • Vitnepsykologiens område og forskningsmetode
 • Oppmerksomhet og hukommelse
 • Teorier og forskningsfunn om hva vitner husker
 • Årsaker til feilhukommelse og strategier for å sikre pålitelighet
 • Falske minner
 • Troverdighetsvurderinger
 • Teorier og forskningsfunn om løgn og avsløring av løgn

Likeså, god forståelse av sentrale teorier og forskningsfunn innenfor bedømmelses- og beslutningspsykologi med juridisk relevans, herunder om:

 • Automatiserte og kontrollerte tankeprosesser
 • Grunnleggende beslutningsteori
 • Intuitive strategier og feilkilder
 • Teorier og forskningsfunn om bedømmelse av prosessrisiko

Emnet vil gi detaljert kunnskap om det norske rettssystemet og rettslige beslutningsprosesser, samt god forståelse av sentrale teorier og forskningsfunn innen psykologisk forskning om utformingen av lover og lovers virkninger.

Ferdighetsmål

Gjennom dette emnet vil du lære å bruke grunnleggende teoretisk, empirisk og metodisk kunnskap i rettspsykologi.

Du vil dessuten utvikle evnen til å gjøre rede for ditt faglige ståsted til andre med annen faglig bakgrunn.

Du blir også i stand til å forstå metoder og begrensninger ved juridiske relevante bedømmelses- og beslutningsoppgaver, og kunnskapen om psykologiske feilkilder er egnet til å forebygge justisfeil i alle ledd av rettspleien, herunder under etterforskning, i rettsaker og ved eventuelle uriktige domfellelser.

Generell kompetanse

Målgruppen for emnet er studenter fra to fakulteter som dermed har ulik faglige bakgrunn. Dette vil gi deg en sensitivitet til tverrfaglig tenkning og forståelse for andre kunnskapstradisjoner.

Vitnepsykologisk kunnskap vil her kunne være av helt vesentlig betydning for rettsikkerhet og materielt riktige avgjørelser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Dette emnet tilbys til studenter på masterprogrammet i psykologi, masterprogrammet i rettsvitenskap og studenter fra profesjonsstudiet i psykologi.

Undervisning

Forelesninger: Lærerne vil komme fra Psykologisk institutt og fra Juridisk fakultet, og eventuelt andre fagmiljøer. 20 timer forelesning.

Seminarer: 4 timer; introduksjon til fremmedfaget (juss-studenter vil bli undervist av fagperson fra psykologisk Institutt, mens psykologi-studenter blir undervist av fagperson fra juridisk fakultet) 

Obligatorisk aktivitet: Case-basert gruppepresentasjon med studenter fra ulike fag; hver gruppe får utdelt et case og de forbereder en presentasjon til resten av kullet om de rettspsykologiske aspektene ved dette.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Individuell oppgave: En skriftlig hjemmeoppgave med frist to uker for innlevering. Studenten vil bli bedt om å skrive et essay på mellom 3000 og 6000 ord.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Undervises for første gang våren 2021

Eksamen

Hver vår

Første eksamen våren 2021

Undervisningsspråk

Norsk