PSY4413 – Anvendte metoder i arbeids- og organisasjonspsykologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studentene skal få praktisk og teoretisk innsikt i bruken av intervjuet som metode innen arbeids- og organisasjonspsykologien.

Hva lærer du?

Du vil lære å planlegge, gjennomføre og evaluere et arbeidspsykologisk intervju, og gis innsikt i hvordan denne metoden benyttes inn mot arbeids- og organisasjonspsykologiske problemstillinger.

Du vil få teorietisk innføring og gis muligheten til å øve på intervjuet, samt få trening i å motta og gi tilbakemleding. Du vil også lære å bruke intervjuet inn mot forskningsprosjekter, arbeidsmiljømålinger, kartlegginger, og strategiske analyser.

Du vil lære bruken av konkrete modeller som SWOT (strategisk analyse), IGLO (organisasjonsstruktur), og PEACE (intervju-modell).

Kurset er praktisk rettet, og det forventes høy grad av aktivitet fra studentene.
Problemstillinger knyttet til valg og vurdering av metoder vil også bli tatt opp.

Opptak og adgangsregulering

Obligatorisk emne for studenter på masterprogrammet i psykologi, retningen arbeids- og organisasjonspsykologi.
Emnet er kun åpent for studenter med studierett på denne retningen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på masterprogrammet i psykologi, retningen arbeids- og organisasjonspsykologi.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet krever tilsvarende bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi.

Overlappende emner

Emnet overlapper med nedlagt emne PSY4403 med 5 ECTS.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger, enkeltøvelser og gruppearbeid.

Intervjuer blir tatt opp på video med påfølgende individuell analyse og i sammen med gruppen. Tilbakemeldingene ledes av foreleser.

Obligatorisk aktivitet

Det er obligatorisk deltagelse på all undervisning. Maks 20% godkjent fravær kan aksepteres.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

Se retningslinjer for obligatorisk aktivitet.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Praktisk gruppeoppgave med sluttpresentasjon basert på kursdeltagelse med gjennomføring og analyse av intervjuer.

Obligatorisk aktivitet må være bestått for å kunne ta eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres ikke utsatt eksamen på dette emnet. Studenter som har vært syke på eksamen må melde seg opp til eksamen kommende semester.
For å unngå at frafallet får konsekvenser for forkunnskapskravene må man levere dokumentasjon på gyldig fravær (sykdom o.l.), jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.
Studenter som blir særlig hardt rammet, ved for eksempel at man er kronisk syk, blir hindret i videre studieprogresjon eller mister studiefinansiering, kan søke instituttet om å få utsatt eksamen samme semester.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk