PSYC1302 – Profesjonsforberedende 2

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Profesjonsforberedende 2 handler om innføring i grunnleggende teori og empiri knyttet til relasjonskompetanse og kommunikasjon på individnivå.

Du vil få innføring i sentrale fagbegreper som intersubjektivitet, mentalisering og kultursensitivitet. Kurset vil starte en bevisstgjøringsprossess om kommunikasjons- og relasjonsferdigheter, knyttet opp til det etiske ansvaret som psykolog. Kurset vil på denne måten fungere profesjonsforberedende overfor et bredt spekter av roller og typer psykologisk arbeid, inkludert kommunikasjon med mennesker i alle aldersgrupper og fra ulike kulturer. I tillegg vil kurset gi forståelse av det komplekse i menneskelig fungering og grunnleggende bevissthet og kunnskap omkring psykisk helse og psykisk lidelse, inkludert bevissthet rundt egne styrker og svakheter som er relevant for psykologrollen. Videre vil du få en begynnende forståelse av endringsmekanismer i terapi og annet psykologisk arbeid. Kurset vil integrere kunnskap fra parallelle emner som utviklingspsykologi, kognitiv psykologi og kognitiv nevropsykologi.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du vil få teoretisk, empirisk og direkte erfaringsbasert kunnskap om grunnleggende elementer i kommunikasjon og hvordan relasjoner og tillit utvikles og bygges, på tvers av ulike psykologroller. Videre vil du få grunnleggende kunnskap om psykiske lidelser, hvordan de grovt kategoriseres, samt en begynnende forståelse av endringsarbeid. Du får også en grunnleggende oversikt over helsevesenets struktur og funksjonsområder.

Ferdighetsmål:

Du vil bli bevisstgjort egne ressurser, holdninger og utviklingsmuligheter i relasjoner. Du vil få trening og konkret erfaring i å bruke kommunikasjons-verktøy for å skape en trygg relasjon i møte med et annet menneske, og hva det i praksis innebærer å ommunisere med respekt. Eksempler er speiling, aktiv lytting, reformulering, lek/improvisasjon og etablering av felles fokus. Videre vild u få begynnende trening i å forholde deg kritisk og refleksiv til egne verdier, roller og fungering i profesjonelle møter med andre. Du vil også komme i gang med utviklingen mot å forstå, være oppmerksom på og forholde deg både til psykiske ressurser og psykisk strev, samt ivaretagelse av deg selv i psykologrollen.

Generell kompetanse:

  • Utvikle respekt for egne og andre individers integritet, ressurser og sårbarhet.
  • Bygge opp egen relasjonskompetanse og fleksible kommunikative ferdigheter.
  • Utvikle evne til kontinuerlig og konstruktiv kritisk refleksjon.
  • Utvkle en profesjonell holdning til ansvarlighet i forskjellige psykologroller.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på profesjonsprogrammet i psykologi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

PSYC1202 – Profesjonsforberedende 1
 

Det er mulig å ta PSYC1202 – Profesjonsforberedende 1 og PSYC1302 – Profesjonsforberedende 2 i samme semester. Vi gjør oppmerksom på at eksamensresultatet vil bli sperret frem til PSYC1202 – Profesjonsforberedende 1 er bestått. 

Undervisning

Kullundervisning (3 timer x 7) med både forelesning og praktiske øvelser i rommet. Undervisningen vil foregå i Forsamlingssalen, som gir rom for veksling mellom forelesning og gruppearbeid, og blant annet inneholde:

  • Besøk/se video av psykologer fra ulike praksisfelt
  • Besøk av faglærer fra parallelle emner
  • Øvelser som øker relasjonsbevissthet

Øvingsgrupper (12 timer) med ca 10 studenter, ledet av erfaren faglærer

  • Strukturert refleksjon over læring fra seminarene

Det er obligatorisk oppmøte på alle aktiviteter, minimum 85%.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

 

Eksamen

Ved avsluttet emne skal hver student skrive et refleksjonsnotat på 2-3 sider, med utgangspunkt i erfaringene fra seminarer og gruppe, notatet vurderes som bestått /ikke bestått. Innleveringen skjer i Canvas.

Bestått emne forutsetter oppmøte på alle aktiviteter, minimum 85%.

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk eller dansk. 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info