Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Hovedfokus i dette emnet er eksperimentell kontroll. Det vil bli lagt vekt på å forstå, utvikle og analysere eksperimentelle design samt å utvikle en god forståelse av kausalitetsbegrepet. Måling vil naturlig være knyttet til metoder for måling av fysiologiske responser og responstelling (som du hovedsakelig vil lære gjennom prosjektøvelsene).

Hva lærer du?

Hovedfokus i dette emnet er eksperimentet som metode. Det vil bli lagt vekt på operasjonalisering av begreper og formulering av problemstillinger slik at disse lar seg undersøke eksperimentelt. I undervisningen legges vekt på å benytte eksempler hentet fra klassiske eksperimenter eller fra prosjektøvelser. Det vil også bli gjennomgått metoder for analyse av data – med hovedvekt på variansanalyse. Ikke-parametriske alternativer vil bli gjennomgått.

Kurset skal danne grunnlag for å kunne arbeide videre med eksperimentelle metoder. Undervisningen vil legges opp som forelesninger og hjemmeoppgaver.

Kunnskapsmål
Studentene skal lære fundamentale forskningsmetodologiske begreper og prinsipper som inngår i vitenskapelig tenkning.

Holdningsmål
Kurset skal bevisstgjøre studentene m.h.t. etiske aspekter knyttet til bruk av eksperimentelle metoder.

Ferdighetsmål

  • Gi studentene dypere innsikt i logikken bak eksperimentet som metode og en bredere forståelse av begrepene ”kausalitet” og ”kontroll”.

 

  • Gi studentene en forståelse av metodologiske problemer knyttet til utvikling og gjennomføring av eksperimenter.
  • Gi studentene kunnskap og ferdigheter i tolkning og bruk av relevante statiske analyser.
  • Gi studentene erfaring med skriving av rapporter (artikler) med utgangspunkt i eksperimentell design.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på profesjonsprogrammet i psykologi

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

PSYC1100 – Innføring i metode eller tilsvarende innføringskurs i vitenskapelig metode og alle emner på semester 1.

Undervisning

Undervisningen består av fellesforelesninger og hjemmeoppgaver. Forelesningsrekken går over 8 uker á 2 timer.

Eksamen

Oppgave

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Det er lov til å besvare eksamen på skandinaviske språk eller på engelsk. Oppgaveteksten blir gitt på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr ikke utsatt eksamen i dette emnet. Vi gjør unntak for studenter som venter barn.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk