PSY2011 – Forskningsmetode II: Eksperimentell design og statistisk analyse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hovedfokus i dette emnet er eksperimentet som metode. Det vil bli lagt vekt på operasjonalisering av begreper og formulering av problemstillinger slik at disse lar seg undersøke eksperimentelt.

I undervisningen legges det vekt på å benytte eksempler hentet fra klassiske eksperimenter eller fra prosjektøvelser. Det vil også bli gjennomgått metoder for analyse av data – med hovedvekt på variansanalyse. Ikke-parametriske alternativer vil bli gjennomgått.

Kurset skal danne grunnlag for å kunne arbeide videre med eksperimentelle metoder. Undervisningen vil legges opp som forelesninger og hjemmeoppgaver.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal kunne:

  • Gjøre rede for fundamentale forskningsmetodologiske begreper og prinsipper som inngår i vitenskapelig tenkning.


Ferdighetsmål
Du skal kunne:

  • Demonstrere forståelse for logikken bak eksperimentet som metode og for begrepene ”kausalitet” og ”kontroll”.
  • Diskutere metodologiske problemer knyttet til utvikling og gjennomføring av eksperimenter.
  • Gjøre rede for og forstå tolkning og bruk av relevante statiske analyser.
  • Ha fått erfaring med skriving av rapporter (artikler) med utgangspunkt i eksperimentell design.


Generell kompetanse

Emnet skal bevisstgjøre studentene med hensyn til etiske aspekter knyttet til bruk av eksperimentelle metoder.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler. For nærmere informasjon se rangeringskategorier

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

PSY1010 – Innføring i metode (kan evt. tas i samme semester). Studenter som avlegger de to emnene i samme semester gjøres oppmerksom på at dersom PSY1010 – Innføring i metode ikke blir bestått, vil en eventuell godkjent karakter i PSY2011 – Forskningsmetode II: Eksperimentell design og statistisk analyse (nedlagt) bli sperret inntil PSY1010 – Innføring i metode blir bestått.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot PSYC2101 – Kvantitativ metode I (nedlagt)

Undervisning

Forelesninger 2 timer per uke i 8 uker. Det gis tilbud om seminarundervisning 2 timer per uke i 5 uker.

Hvis du ikke møter opp første gang på seminaret uten å ha klarert dette med seminarleder, vil du miste plassen på seminaret og din tilgang til seminarrommet i Fronter annulleres.

Skal IKKE følge seminar (seminar 99) er alternativet som skal velges i Studentweb av studenter som ikke vil følge seminarundervisning, eller er den gruppen som tildeles dersom man ikke får plass på seminarundervisning.

Informasjon om bytte av seminargrupper

Eksamen

3 timers skriftlig eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

NB! Eksamen tilbys siste gang høsten 2017

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info