Kort om emnet

Emnet skal gi innsikt i særegenheter ved mennesket som informasjonsbehandler og gi kjennskap til nyere forskning og sentrale problemstillinger på dette området. Sentrale temaer er:

  • Hukommmelse.
  • Persepsjon.
  • Oppmerksomhet.
  • Menneskelig beslutningstagen.

Forholdet mellom kognitiv psykologi og andre kognisjonsvitenskaper (nevrovitenskap, teknologiforskning, filosofi og lingvistikk) blir behandlet.

Emnet vil også gi en innføring i de metodene som anvendes innenfor moderne kognitiv psykologi.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal kunne:

  • Redegjøre for det teoretiske og empiriske grunnlaget for forståelsen av hukommelse, sansning, oppmerksomhet og menneskelige beslutninger.
  • Kjenne til teoretiske kontroverser knyttet til oppmerksomhet og hukommelse.


Ferdighetsmål
Du skal kunne:

  • Redegjøre balansert for kontroverser innen fagområdet.
  • Drøfte teorier og modeller i forhold til hverandre og relatere dem argumentativt til ulike eksperimentelle tilnærminger.

Generell kompetanse
Du skal kunne:

  • Forstå betydningen av å gjøre vitenskapelige undersøkelser om dagligdagse fenomener alle mennesker har erfaringer med.
  • Forstå og kunne diskutere hvordan grunnleggende kunnskap i kognitiv psykologi kan anvendes innen viktige samfunnsområder.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler. For nærmere informasjon se rangeringskategorier

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende de gitt av PSY1000 – Innføring i generell psykologi (nedlagt) og PSY1010 – Innføring i metode

Overlappende emner

Studenter som har tatt PSY120 eller PSYG (gammelt grunnfag) ved UiO, vil få 5 studiepoeng reduksjon pga delvis sammenfall av innhold. Se overlapp mellom ny og gammel ordning

Undervisning

Undervisningen blir gitt som forelesninger.

Eksamen

3-timers skriftlig prøve.

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

PSY2300 har undervisning siste gang høsten 2018.

Eksamen

Vår og høst

Eksamen blir arrangert siste gang våren 2019. Etter dette blir emnet lagt ned.

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk

Kontakt

SV-info