Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Forelesninger og pensum er sentrert rundt det sentralnervøse grunnlaget for menneskelig psykologisk funksjon og utvikling, med vekt på informasjonsprosessering. Tekniske og etiske aspekter ved metoder innen kognitiv nevrovitenskap presenteres. Emnet gir en innføring i det sentralnervøse grunnlaget for kognisjon. Emnet består av fire deler som omhandler:

  1. Sansning og persepsjon

Redegjør for persepsjon av former, ansikter, romlige relasjoner, farger, samt perseptuell læring

  1. Oppmerksomhet og eksekutiv kontroll

Omhandler det nevrale grunnlaget for stimulusstyrt og måldrevet seleksjon av informasjon, samt kognitive kontrollfunksjoner

  1. Beslutningspsykologi, intelligens og språk

Fokuserer på sentrale aspekter ved menneskelig beslutningstaking og problemløsning, språkproduksjon og språkforståelse, og kognitive evner i et kognitivt og differensialpsykologisk perspektiv

  1. Affektiv og sosial nevrovitenskap

Integrerer kunnskap fra basale nevrokognitive mekanismer i forståelsen av følelser og interaksjon mellom mennesker. Det presenteres forskning og litteratur fra nevrobiologi, dyremodeller, hjerneavbildning og eksperimentell psykologi.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal kunne:

  • Gjøre rede for det sentralnervøse grunnlaget for menneskelig psykisk funksjon og utvikling med vekt på informasjonsprosessering.
  • Gjøre rede for temaer innen kognitive funksjoner som persepsjon, oppmerksomhet, eksekutiv funksjon, beslutningstaking, intelligens, språk, emosjoner og sosial interaksjon

Ferdighetsmål
Du skal kunne:

  • Håndtere tekniske aspekter ved metoder innen kognitiv nevrovitenskap
  • Formulere og formidle de mest sentrale problemstillinger i kognitiv nevrovitenskap i dag, inkludert hvordan kognitive mekanismer er relatert til ulike sentralnervøse nettverk.

Generell kompetanse
Du skal kunne:

Reflektere over og identifisere etiske aspekter, fordeler og ulemper, ved ulike teknikker som teori og empiri kognitiv nevrovitenskap i dag er basert på.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter på profesjonsprogrammets 4. semester.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner på programmets 1. semester og 2. semester samt fulgt undervisning og lest pensum i PSYC2206 – Kognitiv nevrovitenskap 1 (nedlagt).

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

Det blir gitt en forelesningsrekke på 20 forelesninger.

Eksamen

6 timers skriftlig skoleeksamen.

Eksamen på dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera. Se semestersiden for mer informasjon.

Tidligere eksamensoppgaver.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

PSYC2207 skal utfases. Det siste semester eksamen tilbys vil det være mulig å søke om utsatt eksamen dersom du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen. 

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet legges ned. Undervises siste gang høsten 2019.

Eksamen

Eksamen siste gang våren 2020.

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info