PSYC2231 – Biologisk psykologi og genetikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i det biologiske og genetiske grunnlaget til psykologisk normalvariasjon, utviklingsprosesser, somatisk helse og psykopatologi. Det faglige innholdet omfatter grunnleggende evolusjonsteori, atferdsgenetikk og atferdsepigenetikk, samt psykobiologiske systemer og mekanismer involvert i fenomener som aktivering og stress, søvn-våkenhet, smertereaksjoner, og tilknytning og sosial interaksjon. Forskning og teoretiske perspektiver på somatoforme (funksjonelle) tilstander og psykisk og somatisk komorbiditet vil også bli gjennomgått og diskutert. Emnet vil utfylle og avgrenses mot emner innen kognitiv nevrovitenskap, helsepsykologi, utviklings- og personlighetspsykologi, og klinisk psykologi.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal kunne:

 • Gjøre rede for grunnleggende prinsipper i evolusjonsteori og gi eksempler på hvordan disse kan belyse psykologiske fenomener.
 • Forklare grunnleggende begreper i genetikk og epigenetikk, inklusive DNA, RNA, og epigenetisk regulering av gen-ekspresjon
 • Gjøre rede for sentrale metoder i atferdsgenetikk og vise med eksempler hvordan disse kan benyttes for å studere fenotypisk variasjon og samvariasjon
 • Gjøre rede for sentrale metoder i genetiske og epigenetiske assosiasjonsstudier
 • Beskrive det autonome nervesystems anatomi og funksjon og gi eksempler på hvordan systemet sammen med hormonsystemet kan respondere under stress.
 • Oppsummere og diskutere psykobiologisk kunnskap som kan bidra til økt forståelse av fenomener som smertetilstander, søvnproblemer, akutt og kronisk stress, samt konsekvenser av sosial isolasjon.

Ferdighetsmål

Du skal kunne:

 • Skriftlig og muntlig presentere og drøfte vitenskapelige problemstillinger innen biologisk psykologi med utgangspunkt i teori og forskningsfunn.
 • Gi eksempler på hvordan kunnskap om genetiske forskjeller kan benyttes i studiet av psykologisk normalvariasjon, utviklingsprosesser, somatisk helse og psykopatologi.
 • Anvende kunnskap og perspektiver fra biologisk psykologi for å analysere sammensatte somatiske-psykiske tilstander.

Generell kompetanse

Du skal kunne:

 • Utvikle innsikt i det evolusjonære-genetiske grunnlaget for psykologiske trekk og funksjoner.
 • Erkjenne betydningen av individuelle forskjeller (variasjon) i et biologisk og psykologisk-sosialt perspektiv
 • Utvikle forståelse for betydningen av biologisk psykologi i klinisk og anvendt psykologisk virksomhet.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på profesjonsprogrammet i psykologi.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet forutsetter grunnleggende kunnskaper innenfor kvantitativ metode, kognitiv psykologi, nevropsykologi, og personlighetspsykologi.

Undervisning

10 forelesninger fordelt over emnets hovedtemaer og 5 seminarer med fokus på studentaktiviteter. Det vil være oppgaver som skal løses på Canvas før hvert seminar.

Obligatorisk deltakelse på 4 av 5 seminarer. Dette inkluderer studentaktivitetene på Canvas knyttet til seminar.

Eksamen

3-timers skriftlig skoleeksamen

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk