Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innenfor en ramme av mer allmenne betraktninger om testpsykologi, får du en oversikt over vanlige psykologiske tester som benyttes i forhold til barn og unge. Videre skal du gjøres fortrolig med innholdet i ett av disse testsettene og gjennomføre en testing av et barn. Det vil bli lagt vekt på en reflektert og kritisk holdning til administrering, fortolkning og formidling av testresultater.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal:

 • Forstå allmenne trekk ved testpsykologi: Formål, konstruksjon, resultater, konstruktiv bruk av tester og kritisk blikk på misbruk.
 • Få en innføring i anvendelse av WISC-IV (Wechsler Intelligence Scale for Children – Fouth edition): Hvordan den er oppbygd, hvordan den administreres, utregning av resultater og litt om fortolkning av resultater.
 • Få kunnskap og ferdigheter til å regne ut IQ - mål fra deltester.
 • Få oversikt over andre tester for barn, som blant annet: WPPSI –III (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – Third Edition) , Ravens Colored Progressive Matrices, Leiter International Performance Scale, Bayley Scales of Infant Development
 • Få en oversikt over andre instrumenter som kan supplere den viten en test gir som sjekklister, observasjon og intervju.

Ferdighetsmål
Du skal:

 • Gjøre deg fortrolig med innholdet og deltester som inngår i en WISC-IV koffert.
 • Observere og øve deg på å administrere testen
 • Gjennomføre testing av ett barn og observere et testopptak av medstudent.
 • Etablere god kontakt, det vil si få innføring i en myk start som gjør at barnet føler seg trygg

Generell kompetanse
Du skal:

 • Ha innlevelse og respekt for testpersonen og testpersonens nærmeste.
 • Forstå begrensninger og utfordringer ved å administrere tester overfor barn.
 • Utvikle en reflektert og kritisk holdning til fortolkning og formidling av resultater.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på profesjonsprogrammet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner på semester 1, 2, og 3.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot PSYC2410 – Wechslertester

Undervisning

2 dobbeltimer obligatorisk forelesning

1. Allment om testpsykologi og tester brukt på barn.
2. og 3. Opplæring i bruk av Wisc -IV
4. Ulike metoder for å teste barn på ulike alderstrinn

Gruppearbeid uten lærer: Studentene gjør seg fortrolige med testmateriellet, og øver seg på å administrere det på en medstudent og/eller et barn man kjenner (kun som øvelse, det skal ikke formidles resultater).

Studentene møtes i 5 dobbeltimer obligatorisk seminar med lærer (1/2 av kullet i hver gruppe). Her gjennomgås administrering og skåring av Wisc - IV, drøfting av erfaringer knyttet til administrering, noe om fortolkning og formidling av resultater.

For at obligatorisk aktivitet skal godkjennes må samtlige elementer samlet være godkjent. Dersom den obligatoriske aktiviteten inneholder obligatorisk deltakelse vil den obligatoriske aktiviteten ikke bli godkjent dersom fraværet overskrider 15%. For dette emnet vil det si at man maksimalt kan ha ett fravær (to timer) til sammen (forelesninger OG seminarer).

Hver student gjennomfører testing av et barn ved skoler PSI har et samarbeid med. Hver student deltar to ganger - en gang som tester og en gang som observatør. Testingen er obligatorisk.

Undervisningen er lagt til første halvdel av semesteret.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Testrapport fra gjennomført testing.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr ikke utsatt eksamen i dette emnet. Vi gjør unntak for studenter som venter barn.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Det er mulig å søke om utsatt frist for innlevering av testrapport ved sykdom. Legeerklæring kreves.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Emnet legges ned. Undervises siste gang våren 2020.

Eksamen

Vår og høst

Siste eksamen høsten 2020.

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info