Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innenfor en ramme av mer allmenne betraktninger om testpsykologi, får du en innføring i psykologisk testteori, med særlig vekt på Wechslers intelligenstest for barn og voksne (WISC-V og WAIS-IV). Videre skal du gjøres fortrolig med innholdet i WISC-V. Du skal gjennomføre en testing av et barn i tillegg til å observere et testopptak av medstudent. Det vil bli lagt vekt på en reflektert og kritisk holdning til administrering, fortolkning og formidling av testresultater.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal:

 • Forstå allmenne trekk ved testpsykologi: Formål, konstruksjon, resultater, konstruktiv bruk av tester og kritisk blikk på misbruk.
 • Gjøre rede for generelle prinsipper bak konstruksjon av tester, estimering av reliabilitet og vurdering av målingsvaliditet
 • Kjenne til prinsippene bak valg av referansegruppe og normering av tester
 • Få en innføring i anvendelse av WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children and Adults): Hvordan den er oppbygd, hvordan den administreres, utregning av resultater og litt om fortolkning av resultater.
 • Få kunnskap og ferdigheter til å regne ut skala- og IQ - mål fra deltester.
 • Få en oversikt over andre tester i tillegg til instrumenter som kan supplere den viten en test gir som sjekklister, observasjon og intervju.

Ferdighetsmål
Du skal kunne:

 • Administrere, skåre og tolke resultatene fra Wechslers intelligenstest WISC-V.
 • Tolke testprofiler, både innen personer og mellom personer
 • Skrive testrapport

Generell kompetanse

 • Fullført emne vil gjøre deg i stand til å evaluere styrker og svakheter ved bruk av psykologiske tester, samt generell kompetanse i tolkning av skårer på psykologiske tester.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på profesjonsprogrammet i psykologi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

PSYC1202 – Profesjonsforberedende 1
PSYC1302 – Profesjonsforberedende 2

Det er mulig å ta PSYC1302 – Profesjonsforberedende 2 og PSYC2410 – Wechslertester i samme semester. Vi gjør oppmerksom på at eksamensresultatet vil bli sperret frem til PSYC1302 – Profesjonsforberedende 2 er bestått. 

Anbefalte forkunnskaper

Alle emner på 1. og 2. semester.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot PSYC3400 – Test, observasjon av barn

Undervisning

3 dobbeltimer obligatorisk forelesning

 1. Historikk og forståelse av standardiserte tester samt oppbygging av Wechslers intelligenstest
 2. Allment om testpsykologi WISC V og WAIS IV.
 3. Avsluttende forelesning om WAIS IV og andre generelle tester.

Gruppearbeid uten lærer: Studentene gjør seg fortrolige med testmateriellet, og øver seg på å administrere det på en medstudent.

Studentene møtes i 5 dobbeltimer obligatorisk seminar med lærer. Her gjennomgås administrering og skåring av Wisc - V, drøfting av erfaringer knyttet til administrering, noe om fortolkning og formidling av resultater. For at obligatorisk aktivitet skal godkjennes må samtlige elementer samlet være godkjent. Dersom den obligatoriske aktiviteten inneholder obligatorisk deltakelse vil den obligatoriske aktiviteten ikke bli godkjent dersom fraværet overskrider 15%. For dette emnet vil det si at man maksimalt kan ha ett fravær (to timer) til sammen (forelesninger OG seminarer).

Hver student gjennomfører testing av et barn ved skoler PSI har et samarbeid med. Hver student deltar to ganger - en gang som tester og en gang som observatør.

Testing og observasjon er obligatorisk.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

Eksamen

Protokoll, Testrapport og selvevaluering fra gjennomført testing. Studentene vil ha en muntlig presentasjon der studentene skal legge frem testresultatene til sensor som om den er barnets foresatt(e). Alle deler må godkjennes for å bestå.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info