PSYC4310 – Psykologisk behandling og behandlingsforskning

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i nøkkelbegreper, teorier og modeller innen sentrale psykoterapitradisjoner (bl.a.humanistisk/eksistensiell, psykodynamisk, kognitiv, kognitiv-atferd, systemisk, intersubjektiv og integrativ). Emnet fokuserer på overordnete prinsipper for forståelse av klienten (individ og system), terapeutisk relasjon og prosess, endring og virksomme faktorer innen de respektive terapitradisjoner. Prinsipielle forskjeller/ likheter mellom tradisjonene søkes belyst.
Det gis en oversikt over sentrale perspektiver og funn innen psykologisk behandlingsforskning med vekt på det som tradisjonelt er benevnt som psykoterapiforskning. Debatten om evidensbasert praksis danner et bakteppe for presentasjonen av sentrale temaer som absolutt effekt, relativ effekt, metodeeffekter, terapeuteffekter, betydningen av forskerens teoretiske tilhørighet og prosess-utfallsforskning. Forelesningene vil også tematisere de vanligste anvendte metodene i behandlingsforskningen.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal:

 • Kunne redegjøre for sentrale teorier, begreper og metoder innen ulike terapitradisjoner.
 • Kunne redegjøre for overordnete prinsipper i terapeutisk prosess, virksomme faktorer og endringsmekanismer innen forskjellige retninger.
 • Kunne redegjøre for prinsipielle likheter og forskjeller mellom terapitradisjoner.
 • Kunne redegjøre for sentral forskningsbasert kunnskap om psykoterapieffekt og for nyere sentrale funn innen prosess-utfallsforskningen.

Ferdighetsmål
Du skal kunne:

 • Drøfte betydningen av teoretisk bredde i psykologisk behandling.
 • Tenke kritisk og reflektere nyansert om «retningslinjer for behandling» og begrepet «evidensbasert praksis».
 • Reflektere nyansert om de viktigste begrepene innen ulike behandlingstradisjoner.
 • Drøfte likheter og forskjeller i forandringsprosessene slik disse forstås inne ulike behandlingstradisjoner.
 • Drøfte betydningen av sentrale forskningsfunn innen psykoterapiforskningen og redegjøre for de terapeutiske implikasjonene av disse.

Generell kompetanse
Du skal:

 • Ha respekt for mangfoldet i terapeutiske tilnærminger
 • Ha en reflektert holdning til retningslinjer for behandling og til begrepet ”evidensbasert praksis”

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner fra 1. semester til og med 6. semester.

Undervisning

Det blir gitt en forelesningsrekke.

Eksamen

4-timers skoleeksamen

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Oppstart høsten 2021

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk