Kort om emnet

Forelesningene gir en innføring i nevropsykologisk undersøkelsesmetodikk og prinsipper for tolkning av nevropsykologiske testprofiler samt en gjennomgang av nevropatologiske kjennetegn og kliniske manifestasjoner hos vanlig forekommende pasientgrupper, fortrinnsvis i voksen alder (som ervervet hodeskade, demens og nevropsykiatriske tilstander). I undervisningsklinikkene presenteres kasus. Diagnostiske og behandlingsmessige konsekvenser drøftes på bakgrunn av anamnese og nevropsykologiske undersøkelser. I noen grad trekkes også systematisk vurdering av psykiske symptomer og personlighet inn.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal kunne:
• Ha kunnskap om kognitive og emosjonelle konsekvenser av hjerneorganiske forandringer etter skader/traumer og sykdomstilstander
• Forstå samspillet mellom organiske og psykogene faktorer for symptomutforming og funksjon.

Ferdighetsmål
Du skal kunne:
• Anvende vanlige nevropsykologiske testmetoder.
• Tolke en nevropsykologisk funksjonsprofil og vurdere når det er indikasjon for videre henvisning til spesialist i klinisk nevropsykologi.

Generell kompetanse
• Økt kompetanse i å kunne integrere nevropsykologiske resonnementer innenfor en bredere klinisk psykologisk sammenheng.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med opptak 8. semester på profesjonsprogrammet i psykologi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner fra 1. til 6. semester av profesjonsstudiet må være bestått.

Undervisning

Det gis 12 timer forelesning over ulike aspekter innen klinisk nevropsykologi samt 8 timer seminar i tre grupper for drøfting av kasushistorier. Det er obligatorisk oppmøte (80%) til både forelesninger og seminarer, det vil si at det er tillatt med 4 timer fravær totalt på forelesninger og seminar. Undervisningen går over hele semesteret i henhold til § 4.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Godkjent obligatorisk aktivitet er kun gyldig i 3 semestre.

Eksamen

4-timers hjemmeeksamen.

Eksamen på dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera. Se semestersiden for mer informasjon.

Det vil bli gitt en kasushistorie med konkrete spørsmål knyttet til tolkning og konklusjon av presenterte opplysninger.

Tidligere eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

 

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr ikke utsatt eksamen i dette emnet. Vi gjør unntak for studenter som venter barn.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Studenter som har vært syke på eksamen må melde seg opp til eksamen kommende semester.

For å unngå at frafallet får konsekvenser for forkunnskapskravene må man levere dokumentasjon på gyldig fravær (sykdom o.l.), jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Studenter som blir særlig hardt rammet, ved for eksempel at man er kronisk syk, blir hindret i videre studieprogresjon eller mister studiefinansiering, kan søke instituttet om å få utsatt eksamen samme semester.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Undervisning
Vår og høst

Emnet legges ned. Undervisning siste gang høsten 2021

Eksamen
Vår og høst

Eksamen siste gang våren 2022

Undervisningsspråk
Norsk