PSYC4501 – Helsefremmende og forebyggende arbeid i førstelinjetjenesten (4)

Kort om emnet

Dette er det fjerde og siste emnet i Helsefremmende og forebyggende arbeid(PSYC2502 – Profesjonsforberedende 4 / Innføring i helsefremmende og forebyggende arbeid (1), PSYC3501 – Helsefremmende og forebyggende arbeid (2): Sosial- og helsepsykologi,PSYC3511 – Helsefremmende og forebyggende arbeid (3): Kultur- og samfunnspsykologiske perspektiver). Emnet skal gi en innføring i helsefremmende og forebyggende arbeid som psykologer kan gjøre i førstelinjetjeneste. Emnet vil ha fokus på selektive helsefremmende og forebyggende tiltak. Selektive helsefremmende og forebyggende tiltak er rettet mot grupper med kjent og forhøyet risiko for å utvikle sykdom eller ha senket livskvalitet. Helsefremmende tiltak kan ha som mål å forbedre somatisk eller psykisk helse, men kan også ha som mål å øke livskvalitet og trivsel. Det vil være et spesielt fokus på tiltak rettet for barn, unge og familier. En betydelig del av undervisningen vil gjøres av psykologer som har nylig erfaring med selektive tiltak i kommuner. Som del av emnet skal studentene evaluere et helsefremmende eller forebyggende tiltak.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal:

 • Ha kjennskap til førstelinjetjenestens lovverk og rammer som påvirker mulighetene for å foreta helsefremmende og forebyggende arbeid, inklusive rammene for psykologers arbeid i PPT. 
 • Kunne hvordan evaluere helsefremmende og forebyggende tiltak. Dette inkluderer både teoretiske gullstandarder for evaluering og mer praktisk orienterte metoder for evaluering.
 • Kjenne til eksempler på helsefremmende og forebyggende tiltak på selektivt nivå i kommuner.
 • Kjenne til tiltak rettet mot for eksempel følgende temaer:
  • vold og overgrep i nære relasjoner
  • mobbing og vold i skolen
  • psykisk helse i skolen (f.eks. helsefremmende tiltak i skolen mot internaliserende vansker, eller tiltak i forhold til skolefravær)
  • veiledning av nye foreldre
  • barnehage-, skole- og klasseledelse
  • leksearbeid o arbeid i barnevernet
  • tidlig intervensjon etter kriser og katastrofer
  • barn med funksjonshemning eller andre sårbare barn
  • arbeid med minoriteter
  • arbeid med eldre

Ferdighetsmål 

Du skal:

 • Kunne utføre evaluering av et helsefremmende eller forebyggende tiltak.
 • Kunne kommunisere konklusjoner fra evalueringsarbeid muntlig og skriftlig.

Generell kompetanse 

Du skal:

 • Være bevisst om ulike arenaer for helsefremmende og forebyggende tiltak. Du skal være bevisst på skole som arena, men også andre arenaer, for eksempel helsestasjoner, barnehager, rusomsorg og eldreomsorg.
 • Være bevisst brukers medvirkning i utvikling, implementering og evaluering av tiltak.
 • Kunne reflektere over fordeler og ulemper ved ulik bruk av digitale hjelpemidler.
 • Kunne ha fokus på temaer som har store folkehelsemessige konsekvenser, slik som:
  • Rus
  • Angst
  • Depresjon

 

Undervisning

Pedagogisk form vil være en kombinasjon av følgende:

a. Forelesning om tema generelt (2 timer 6 ganger). En del av disse vil gjøres av personer med personlig erfaring fra ulike godt evaluerte tiltak.

b. Seminargrupper med studentpresentasjon av hvordan gjøre det i praksis (3 timer 6 ganger). Disse deles i to temaer:

i. En studentdrevet serie som omhandler hvordan gjøre det som snakkes om i forelesning.

ii. En serie som fungere som gruppeveiledning relatert til prosjektoppgave

c. Eksterne fagpersoner, som snakker om selektive helsefremmende eller forebyggende tiltak i kommuner.

d. Prosjektoppgave (hvor studentene evaluerer et helsefremmende eller forebyggende tiltak på praksissted de har i det parallelle emnet, Psykologisk praksis i førstelinjetjenesten).

e. Studentpresentasjoner (30 minutter pluss 15 minutter feedback og spørsmål) av sine prosjektoppgaver i seminargrupper. Dette gjøres komprimert over 3 dager på slutten av emnet.

Krav til godkjenning av obligatorisk aktivitet

Det er obligatorisk oppmøte på forelesninger og seminarer. Obligatorisk oppmøte må være godkjent før man kan presentere og levere prosjektoppgave. For å få godkjent obligatorisk aktivitet må man ikke ha mer enn 15% fravær, dvs maksimalt totalt 6 timer på forelesninger og seminarer

Dersom du blir syk og har gyldig dokumentasjon på dette fra lege (leveres til studiekonsulent), har du krav på mulighet til å kompensere for fraværet innenfor visse grenser. Det er kun ytterligere fravær på opptil ??? som det er mulig å få lov til å kompensere for. Dette betyr at hvis du totalt har et fravær på over ??? timer, så vil du ikke kunne få godkjent fraværet selv om du har gyldig grunn.

Godkjent obligatorisk aktivitet er kun gyldig i 3 semestre.

Eksamen

Eksamen består av en presentasjon av, og innlevering av, prosjektoppgave hvor et helsefremmende eller forebyggende tiltak evalueres. Der det er mer enn en student på en praksisplass skal det være felles presentasjon og prosjektoppgave. 

Kandidaten må ha bestått både på presentasjonen og innleveringen for å bestå emnet.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2022

Vår og høst

Eksamen

Vår 2022

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk