PSYC3511 – Helsefremmende og forebyggende arbeid (3): Kultur- og samfunnspsykologiske perspektiver

Kort om emnet

Dette er det tredje emnet i helsefremmende og forebyggende linje; PSYC2502 – Profesjonsforberedende 4 / Innføring i helsefremmende og forebyggende arbeid (1)PSYC3501 – Helsefremmende og forebyggende arbeid (2): Sosial- og helsepsykologi og PSYC4501 – Helsefremmende og forebyggende arbeid i førstelinjetjenesten (4). Emnet skal gi en innføring i kultur- og samfunnspsykologiske tenkemåter og i samfunnspsykologien som praksisfelt, med fokus på helsefremmende og forebyggende strategier innen områdene livskvalitet, somatisk og psykisk helse. Prosjektarbeidet skal gi studentene erfaring i å anvende teoretiske tilnærminger i analyse og/eller planlegging av konkrete samfunnspsykologiske tiltak i praksisfeltet. Det vil legges særlig vekt på universell helsefremmende og forebyggende arbeid på samfunnsnivå. Emnet skal bidra til å styrke faglige utvekslinger med andre samfunnsvitenskapelige disipliner og samarbeid med andre profesjoner

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal ha kunnskap om:

 • Kjennetegn ved kultur- og samfunnspsykologiske tenkemåter i Norge og internasjonalt. 
 • Sentrale perspektiver og begreper for å forstå helse og livskvalitet i et kontekstuelt og samfunnsmessig perspektiv, for å forstå forskjells skapende prosesser og ulike former for diskriminering.
 • Sammenhenger mellom levekårskomponenter som helse, utdanning og arbeid, og hvordan slik kunnskap har relevans for psykologers arbeid både overfor enkeltpersoner og grupper, og for å bidra til (arbeids)inkludering og god folkehelse.
 • Arbeidet som sentralt element i folks liv, og arbeidsplassen som arena for helsefremmende og forebyggende virksomhet.
 • Miljøpsykologiske perspektiver på den gjensidige påvirkningen mellom menneske og omgivelser.
 • Samfunnspsykologiske strategier innen helsefremmende og forebyggende arbeid.
 • Tenkning om og eksempler på hvordan man kan utforme tjenester slik at de fungerer likeverdig for alle grupper i samfunnet, uavhengig av sosiokulturell bakgrunn, kjønn, etnisitet, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
 • Diskusjoner basert på kultur- og samfunnspsykologiske perspektiver om forebyggingsrelevante fenomener som tidlig diagnostisering, bruk av screeninginstrumenter, treffsikkerhet og kultursensitivitet ved planlagte og iverksatte tiltak.
 • Forståelse av et rettighetsbasert perspektiv i arbeidet med helsefremmende og forebyggende virksomhet.
 • Teoretiske og empiriske tilnærminger til marginaliserende og integrerende prosesser, med særlig vekt på å forstå migrasjon og minoritets- og majoritetsspørsmål.

Ferdighetsmål 

Du skal ha kompetanse til å: 

 • Analysere individer, grupper og institusjoner ved hjelp av begreper fra kultur- og samfunnspsykologi, med særlig vekt på mellommenneskelige relasjoner og samspillet mellom ulike kontekstnivåer (jfr Bronfenbrenners økologiske modell). 
 • Bidra til planlegging og gjennomføring av samfunnspsykologiske prosjekter, som helsefremmende og forebyggende tiltak på universelt nivå. 
 • Presentere og analysere problemstillinger og konkrete framgangsmåter, dilemmaer og beslutninger i slikt arbeid ved hjelp av perspektiver fra kultur- og samfunnspsykologi.
 • Reflektere over og kommunisere betydningen av at psykologer engasjerer seg i helsefremmende og forebyggende arbeid og tiltak på systemnivå.

Generell kompetanse

Du skal kunne:

 • Identifisere og vurdere etiske utfordringer og muligheter ved forvaltning og videreutvikling av psykologisk kunnskap generelt, og i helsefremmende og forebyggende arbeid spesielt.
 • Reflektere over yrkesutøveren (deg selv) som situert i en kulturell, sosial og samfunnsmessig sammenheng - spesielt med hensyn til kulturelle forforståelser.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på profesjonsprogrammet i psykologi.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot PSY2305

Undervisning

Undervisningen er organisert rundt en forelesningsrekke der kultur- og samfunnspsykologisk teori blir presentert, og en seminarrekke som utgjør rammen for gruppebasert prosjektarbeid. I prosjektarbeidet skal studentene beskrive, analysere og/eller planlegge samfunnspsykologiske tiltak/prosjekter, ved hjelp av begreper og perspektiver fra kultur- og samfunnspsykologien. Oppgaven skal være særlig rettet mot det universelle nivået og omhandle de første fasene i det helsefremmende og forebyggende arbeidet, dvs analysere en situasjon og planlegge iverksettelsen av helsefremmende og forebyggende tiltak.

Forelesningsrekke

 • 10 x 2 timer forelesninger (med vekt på studentaktive undervisningsformer)

Seminarrekke

 • 3 x 2 timer seminar (studentene deles inn i 8 seminargrupper, og hver seminargruppe deles inn i 2 arbeidsgrupper)

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 3 semestre.

Krav til godkjenning av obligatorisk aktivitet

Obligatoriske skriftlige innleveringer (2-3) knyttet til temaene som tas opp på forelesningene, studentene er hverandres «sensorer».

Eksamen

Grupperapport, som presenteres muntlig og dessuten leveres som skriftlig rapport. Det blir utarbeidet krav til arbeidet (f.eks. å ta i bruk perspektiver og begreper som tas opp på forelesningene eller er representert i pensum).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2021

Vår og høst

Eksamen

Vår 2021

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk