PSYC3501 – Helsefremmende og forebyggende arbeid (2): Sosial- og helsepsykologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir oversikt over sentrale sosial- og helsepsykologiske teorier, modeller og empiri relatert til helsefremmende og forebyggende arbeid. Emnet omhandler både livskvalitet og psykisk og somatisk helse og forholdet mellom disse. Emnet viser hvordan slike teorier og modeller kan brukes: i analyser av helserelatert atferd og til endring av vaner; til å forstå betydningen av medierende variabler, sosiale relasjoner og konteksten; og til å utvikle intervensjoner. Betydningen av teori i hele prosessen fra helsefremmende og forebyggende tiltak planlegges til implementering og evaluering er sentralt. Empiriske studier av intervensjoner mot f.eks. rusatferd, spiseatferd/overvekt, inaktivitet, stressmestring, ensomhet, mobbing og fordommer skal vise fordeler og utfordringer ved teoribaserte intervensjoner på individuelt, mellommenneskelig og strukturelt nivå.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal kunne redegjøre for:

 • Sosial- og helsepsykologiske teorier, modeller, begreper og empiri som er sentrale innen helsefremmende og forebyggende arbeid på individ, mellommenneskelig og strukturelt nivå.
 • Forskningsbaserte tiltak og betydningen av mediatorer og moderatorer for å oppnå helsefremmende og forebyggende effekter.
 • Betydningen av samspillet mellom psykologiske, sosiale og kulturelle mekanismer i utvikling og bruk av individuelle helsefremmende og forebyggende tiltak.
 • Anvendelse av faget, i.e. bruke tiltak basert på teorier/modeller og empiri av forsvarlig kvalitet, samt å videreutvikle kritisk vitenskapelig tenkning.

Ferdighetsmål

Du skal kunne:

 • Kunne bruke helsepsykologiske teorier og modeller til å forstå og predikere helseatferd og atferdsendring, med spesielt fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid.
 • Kunne bruke sosialpsykologistke teorier og modeller til å forstå og predikere sosial atferd på dyadisk og gruppenivå som har relevans for helse og livskvalitet.
 • Presentere og diskutere forskningsresultater i grupper på en god pedagogisk måte.

Generell kompetanse

Du skal:

 • Kunne anvende og formidle forskningsbasert kunnskap fra sosial- og helsepsykologiske teorier, modeller og empiri på en faglig balansert måte.
 • Utvikle en reflektert holdning til å se realistisk på muligheter og begrensninger i helsefremmende og forebyggende arbeid på individ- og mellommenneskelig nivå.
 • Bli klar over utfordringer som oppstår når forskerstyrte vellykkede programmer skal implementeres av andre aktører – problemet med økologisk validitet.
 • Utvikle en etisk bevissthet om helsefremmende og forebyggende arbeid.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på profesjonsprogrammet i psykologi.

Undervisning

Pedagogisk form vil være en kombinasjon av følgende:

 • Forelesninger: 5 ganger a 2 timer
 • Gruppebasert presentasjoner og drøftelser av empiri: 5 ganger a 2 timer:

Krav til godkjenning av obligatorisk aktivitet

Det er obligatorisk oppmøte på forelesninger og seminarer. For å få godkjent obligatorisk aktivitet må man ikke ha mer enn 15% fravær, dvs totalt 3 timers fravær.

Dersom du blir syk og har gyldig dokumentasjon på dette fra lege (leveres til studiekonsulent), har du krav på mulighet til å kompensere for fraværet innenfor visse grenser. Det er kun ytterligere fravær på opptil 3 timer som det er mulig å få lov til å kompensere for. Dette betyr at hvis du totalt har et fravær på over 6 timer, så vil du ikke kunne få godkjent fraværet selv om du har gyldig grunn.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

Eksamen

Eksamen består av en tre dagers individuell hjemmeeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst og vår

Eksamen

Høst og vår

Undervisningsspråk

Norsk