SOSANT1101 – Regional etnografi: jordens folk og kulturelt mangfold

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en generell innføring i kulturell variasjon og regionale fellestrekk. Det vil bli lagt vekt på å vise

 • former for gruppedannelse
 • samspillet med naturomgivelser
 • sosial organisasjon
 • kosmologi og religion
 • ervervsformer og handel
 • materiell kultur

Studentene vil få en oversikt over hvordan studiet av ulike regioner har utviklet spesielle begreper og metoder for å fange denne variasjonen. Sentrale spørsmål er hvordan slike regionale sammenhenger skapes og vedlikeholdes, hvordan de endres over tid og hvordan antropologien i dag behandler økende kulturutveksling og kompleksitet.

Hva lærer du?

Kunnskap:

 • Oversikt over de viktigste kulturgeografiske regioner i verden
 • Forståelse for de særtrekkene som preger de ulike regionene, og de sentrale begrepene og metodene som er utviklet i studiet av dem
 • Forståelse av den faghistoriske utviklingen i regionene
 • Forstå at kulturer er meningsuniverser som må studeres gjennom praktisk deltakelse og innlevelse
 • Systematisk forståelse for kulturutveksling som preger globalisering

Ferdigheter:

 • Utviklet evnen til å anlegge et sammenliknende perspektiv på kultur og samfunn
 • Kompetanse til å se hvordan lokale kunnskapstradisjoner, verdioppfatninger og naturomgivelser ligger til grunn for kulturell forskjell
 • Selvstendig vurderingsevne i forhold til spørsmål om kulturelt mangfold
 • Kompetanse til å skille faglig begrunnede analyser av kulturelle praksiser fra politisk eller religiøst motiverte meningsytringer

Generell kompetanse:

 • Evnen til å formidle sosialantropologiske innsikter på en faglig forsvarlig måte
 • Opparbeidet en forståelse av og respekt for kulturell variasjon

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er mulig å søke om å få ta privatisteksamen i dette emnet. Privatister avlegger ordinær eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Emnet overlapper delvis med SOSANT21XX-emnene.

Emnet SOSANT1101 overlapper med emnet SOSANT1100 og ett SOSANT11XX-emne (f.eks. SOSANT1131 og SOSANT1151).

SOSANT1100 gir 5 sp reduksjon mot SOSANT1101. SOSANT11xx gir 5 sp reduksjon mot SOSANT1101, men man kan søke om å få beholde sp dersom man tar en annen regionalfordypning enn man hadde fra før.

Undervisning

Det vil vanligvis bli gitt 10 forelesninger.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

5 timers skoleeksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til instituttet på henvendelser(at)sai.uio.no.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

 

Periodisk emnerapport høsten 2010.

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Det gis ikke undervisning i emnet.

Eksamen

Eksamen gitt siste gang høst 2015

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info