Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kursholder vil selv bestemme innhold i emnet, som vil være en introduksjon til psykologisk antropologi: kjennetegn ved denne fagretningen, hvilke historiske røtter den er tuftet på, og hva som er viktige forskningsfokus i dag. Aktuell tematikk kan være:

 • betydningen av å forstå motiver for handling
 • perspektiv på kultur som kulturelle modeller
 • hvordan kan kulturelle modeller motivere til
  handling?
 • tolkning av myter
 • fortellinger og symboler
 • fokus på sosiale roller og kjønn
  Hva lærer du?
  I tillegg til innsikt i emnets tematikk: Det legges vekt på å stimulere studentene til selvstendig faglig fordypning og refleksjon, skriftlig og muntlig.

Hva lærer du?

Emnet gir en introduksjon til antropologisk forskning som er inspirert av psykologiske modeller og teori. Kandidatene får en forståelse av hvorfor psykoanalytiske innfallsvinkler er mye anvendt innenfor psykologisk orientert antropologi. Kandidatene får et inntrykk av bredden i moderne internasjonal antropologisk forskning. Mer spesifikt lærer du metodiske grep og teori om individfokusert antropologi og emosjonshåndtering. Perspektiver på atferd ved hjelp av kulturelle modeller, narrativ analyse, myter, symboltolkning og sosialiseringspraksiser inngår i pensumet.

Læringsmål
SOSANT2540 inngår i den helhetlige forståelsen av antropologifaget du får gjennom bachelorstudiet i sosialantropologi. Kurset bidrar til å vise noe av bredden i fagdisiplinen samtidig som det gir impulser til mulige områder for spesialisering. Ett annet mål er at du gjennom kritisk analyse og ved hjelp av ulike analyseredskap vil lære å se folks handlinger i et helhetlig perspektiv. Du lærer at sosialisering og kunnskapservervelse er kulturavhengige og livslange prosesser. Du lærer hvilke metodiske utfordringer og begrensninger flere psykologisk orienterte problemstillinger innebærer også når forskningsmaterialet samles inn under feltarbeid.
Forståelsen av hvordan psykologiske forhold henger sammen med sosiologiske faktorer er nyttig kunnskap for deg som tenker på en samfunnsvitenskapelig videreutdanning. Slik understrekes også nytten av flerfaglig kompetanse og samarbeid. Kurset benytter empiriske studier fra forskjellige samfunn, både moderne vestlige og andre etnografiske regioner. Slik understrekes betydningen av komparasjon som et gjennomgående antropologisk metodisk grep for å oppnå generell innsikt i mangesidet samfunnsdynamikk. Gjennom hjemmeeksamen lærer du å fremstille denne kunnskapen skriftilig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler.

Det er mulig å søke om å få ta privatisteksamen i dette emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det er et forkunnskapskrav at studenter har tatt SOSANT1000 – Innføring i sosialantropologi.

Unntak gjøres kun under særskilte vilkår og etter søknad.

Undervisning

Arbeidsformene i emnet baseres på aktiv studentforberedelse og deltakelse. Dette innebærer blant annet litteraturseminarer, diskusjoner og egne presentasjoner.

Undervisningssted for emnet er Universitetet i Oslo, Blindern. Emnet er en del av det ordinære studietilbudet. Fronter kan bli brukt på emnet.

Det er ikke obligatorisk å følge undervisningen, men det anbefales på det sterkeste.

Undervisning vil stort sett foregå på dagtid. For detaljer, se emnets semestersider.

Eksamen

Gyldig undervisningsopptak i inneværende eller tidligere semestre (eller oppmelding til eksamen som privatist) er et krav for å avlegge eksamen i henhold til §7.1.3 Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Vurderingen består av en hjemmeoppgave i slutten av semesteret. Det kan være innlevering av eksamen på Fronter. For mer informasjon, se emnets semesterside.

Privatister har samme eksamensform som ordinære studenter.

Eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Oppgaveteksten gis på norsk og engelsk. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se §5.4 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Eksamensresultater vil være tilgjengelige i StudentWeb.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Det foretas underveisevaluering av emnet hver gang det arrangeres undervising. Hvert fjerde år foretas det en periodisk sluttevaluering av emnet.

Tilsynssensor har ansvar for vurdering av emnet, og han/hun skriver en årlig rapport.

Annet

Det tas forbehold om endringer.

Emnegrupper emnet kan inngå i

Dette emnet kan inngå som ett av to spesialiseringsemner i 80-gruppen i sosialantropologi.
Spesialiseringsemnene på 2000-nivå er i første rekke forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i sosialantropologi og samarbeidende studieprogram. Hvis det er plass på emnet vil dette kunne inngå i en 40-gruppe i sosialantropologi istedenfor ett av emnene på listen over emner som kan inngå i denne 40-gruppen. Se her for mer informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet ble gitt for siste gang høsten 2011.

Eksamen

Emnet ble gitt for siste gang høsten 2011.

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info