Dette emnet er nedlagt

SOSANT2750 – Antropologiske perspektiver på menneskerettigheter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Antropologiske perspektiver på menneskerettigheter: Menneskerettigheter som antropologisk forskningstema og arbeidsområde for antropologer

Målsetningen er treleddet:

(a) Å gi studentene en innføring i det internasjonale MR-systemet og en forståelse av hvordan systemet fungerer. Her vil foreleserne kort ta for seg menneskerettighetenes historie og idégrunnlag, forklare hvordan det internasjonale og regionale konvensjonsystem og gjennomføringsapparat er bygd opp, samt gå noe inn på rettighetskatalogen, internasjonal sedvane, case law, samt ’soft law’.

(b) Å gi studentene en oversikt over menneskerettighetene som forskningstema i nåtidig antropologi, særlig som del av juridisk (og politisk) antropologi. Hovedtyngden av kurset faller i denne kategorien. Foreleseren vil først gi en kort innføring i juridisk og politisk antropologi. Deretter vil det skifte mellom forelesninger og seminarer om utvalgte historiske og nåtidige debatter og forskningstemaer i antropologi om MR: Universalitet v. kulturrelativisme, oversettelsesproblemet, individuelle v. kollektive rettigheter, konstruksjon av person og agens, MR-rapportering som diskurs og etnografi som kontekstualiseringsøvelse, MR som sosial og politisk praksis, det internasjonale MR-systemet som global orden, etc.

c) Å gi studentene kunnskap om hvordan etnografisk metode kan kaste lys over MR og MR-arbeid nasjonalt og internasjonalt. Denne delen er gjennomgripende i det de fleste av artiklene på pensumlista diskuterer både et emne og er eksplisitte på hvordan datatilfanget er hentet inn. I tillegg vil enkelte forelesninger presentere og diskutere cases hvor MR-arbeid og MR-aktivisme står i fokus. Eksempel 1 er fra Norge og tar for seg KRL-faget, den norske stat og det europeiske og det internasjonale MR-maskineriet. Eksempel 2 er fra Guatemala og drøfter menneskerettighetene posisjon som et tveegget sverd for urfolk.

Hva lærer du?

Med hensyn til metodisk kompetanse skal SOSANT2750 trene studentene i (a) å finne frem til og sette seg inn i relevante menneskerettighetskonvensjoner og autorative tolkninger utviklet av de kompetente organer, særlig FN og Europarådet, samt (b) å definere og vurdere samfunnsvitenskapelige problemstillinger i menneskerettighetsarbeid samt å se kontrastene mellom samfunnsvitenskapelige og juridiske tilnærminger til slikt arbeid.

Med hensyn til analytisk kompetanse skal SOSANT2750 utvikle evner til kritisk tenkning og refleksjon rundt det internasjonale menneskerettighetssystemet samt de involverte politiske og sosiale prosesser og ideer. Studenten skal kunne integrere kunnskap fra forskjellige kilder, sjangere og fagområder og ha innsikt i mulige praktiske anvendelser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler.

Det er mulig å søke om å få ta "privatisteksamen": http://www.sv.uio.no/studier/studietilbud/privatist/privatister.html i dette emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det er et krav at studenter avlegger eksamen i SOSANT1000 – Innføring i sosialantropologi senest samme semester som de avlegger eksamen i SOSANT2750 – Antropologiske perspektiver på menneskerettigheter (nedlagt). Det vil si at det er mulig, men ikke anbefalt, å avlegge SOSANT1000 – Innføring i sosialantropologi samme semester som SOSANT2750 – Antropologiske perspektiver på menneskerettigheter (nedlagt). Karakteren for SOSANT2750 – Antropologiske perspektiver på menneskerettigheter (nedlagt) vil være sperret inntil eksamen i SOSANT1000 – Innføring i sosialantropologi er avlagt.

Undervisning

Undervisningssted for emnet er Universitetet i Oslo, Blindern. Emnet er en del av det ordinære studietilbudet. Undervising vil stort sett foregå på dagtid. For detaljer, se emnets semestersider.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

ldig undervisningsopptak i inneværende eller tidligere semestre (eller oppmelding til eksamen som privatist) er et krav for å avlegge eksamen i henhold til §7.1.3 Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Vurderingen består av en hjemmeoppgave etter endt undervisning.

Privatister har samme eksamensform som ordinære studenter.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Eksamensresultater vil være tilgjengelige i StudentWeb.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

NB! Eksamen gis kun når det tilbys undervisning i emnet (med ujevne mellomrom).

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Det foretas underveisevaluering av emnet hver gang det arrangeres undervising. Det foretas en periodisk sluttevaluering av emnet hvert fjerde år.

Tilsynssensor har ansvar for vurdering av emnet, og han/hun skriver en årlig rapport.

Annet

Det tas forbehold om endringer.

Emnegrupper emnet kan inngå i

Dette emnet kan inngå som ett av to spesialiseringsemner i 80-gruppen i sosialantropologi.
Spesialiseringsemnene på 2000-nivå er i første rekke forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i sosialantropologi og samarbeidende studieprogram. Hvis det er plass på emnet vil dette kunne inngå i en 40-gruppe i sosialantropologi. Se her for mer informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2008

Vår 2008

Emnet gis med ujevne mellomrom.

Eksamen

Eksamen arrangeres samme semester som det gis undervisning.

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info